Drugie ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

02.01.2024

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9 („Likwidator”), działając jako likwidator Lumen MultiAsset Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”), w związku z ogłoszeniem z dnia 29 czerwca 2022 r. o otwarciu likwidacji Funduszu oraz ogłoszeniami z dnia: 8 lipca 2022 r.,  22 lipca 2022 r., 5 sierpnia 2022 r., 20 grudnia 2022 r., 22 grudnia 2022 r., 29 grudnia 2023 r. na mocy §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu.

Zmieniony planowany termin zakończenia likwidacji Funduszu został wyznaczony na dzień 28 stycznia 2025 roku.

Przyczyną niezakończenia likwidacji Funduszu w planowanym terminie jest przedłużenie likwidacji Golub GetHouse Property Fund II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, którego likwidatorem jest Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a którego certyfikaty znajdują się w aktywach Funduszu.

Niniejsze ogłoszenie jest drugim z dwóch ogłoszeń przewidzianych na mocy §12 Rozporządzenia.
 
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90