Drugie ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 30.09.2021 r.

30.09.2021

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278264, NIP 1080003069, kapitał zakładowy 10.599.441 PLN, opłacony w całości, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) („Ustawa”) oraz art. 31, ust. 6 statutu KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (zwanego dalej „Funduszem”), jako likwidator Funduszu, w związku z ogłoszeniami z dnia 07.07.2021 r., 21.07.2021 r. i 04.08.2021 r. oraz z dnia 27.08.2021 r. i 30.08.2021 r., na mocy §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu.

Zmieniony planowany termin zakończenia likwidacji Funduszu został wyznaczony na dzień 20.10.2021 r.

Przyczyną niezakończenia likwidacji Funduszu w planowanych terminie, tj. 08.10.2021 r. jest wydłużenie procesu weryfikacji zasadności i zaspokajania roszczeń wierzycieli w konsekwencji czego wskazany planowany termin zakończenia likwidacji nie może zostać dotrzymany.

Niniejsze ogłoszenie jest drugim z dwóch ogłoszeń przewidzianych na mocy §12 Rozporządzenia.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
00 - 107 Warszawa, ul. Próżna 9