OGŁOSZENIE O WEZWANIU AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

18.09.2020

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000278264, REGON: 140903771, NIP: 1080003069, o kapitale zakładowym 10.599.441 zł, wpłaconym w całości (dalej: Spółka), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Dokumenty akcji można składać w lokalu Spółki, adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, w dni robocze w godzinach 9-17.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.