OGŁOSZENIE W SPRAWIE LIKWIDACJI RETAIL PARKS FUND FIZAN W LIKWIDACJI

07.01.2021

Szanowni Państwo,
informujemy o otwarciu likwidacji Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”) z dniem 29 grudnia 2020 r. Likwidatorem Funduszu jest jego depozytariusz, tj. BNP Paribas Bank Polska S.A. („Likwidator”).

Od dnia 29 grudnia 2020 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przestała być podmiotem uprawnionym do reprezentowania Funduszu i zarządzania jego aktywami, a wyłączna kompetencja w tym zakresie należy do Likwidatora. We wszelkich sprawach związanych z Państwa uczestnictwem w Funduszu prosimy zatem o kontakt z Likwidatorem.

Informacje dla uczestników Funduszu Likwidator zamieszcza na stronie https://www.bnpparibas.pl/bank-reprezentant-i-likwidator-funduszy/bank-likwidator-retail-parks-fund-fiz-an-w-likwidacji
 
IPOPEMA TFI S.A.