Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów RPF FIZAN na dzień 14 maja 2020 r.

17.04.2020

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie §7a ust. 5 statutu funduszu Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 14 maja 2020 r. na godzinę 11:00. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w siedzibie Funduszu, przy ul. Próżnej 9 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1.           Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
2.           Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
3.           Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.           Przyjęcie porządku obrad.
5.           Informacja Towarzystwa na temat dotychczasowej działalności Funduszu, stanie jego majątku oraz sytuacji finansowej.
6.           Informacja Towarzystwa na temat publikacji sprawozdania finansowego Funduszu za pierwsze półrocze 2019 oraz za rok 2019, jak również publikacja zaległych wycen i aktualnych wycen wartości aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny wraz z przedstawieniem ich uzasadnienia, prognoz i wyjaśnień Towarzystwa w tym zakresie.
7.           Informacja Towarzystwa dotycząca oceny zarządzania Funduszem przez  Saturn Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. oraz byłego zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu wraz z oceną wpływu tych podmiotów na obecny stan aktywów Funduszu.
8.           Informacja Towarzystwa o działaniach podejmowanych w okresie od przejęcia zarządzania Funduszem do dnia odbycia Zgromadzenia Inwestorów, w szczególności w zakresie weryfikacji stanu aktywów Funduszu, w tym aktywów bazowych znajdujących się pod strukturą spółek kontrolowanych przez Fundusz i procesu przejmowania nad nimi kontroli, weryfikacji dotychczasowej działalności Funduszu i spółek kontrolowanych pod względem ich zgodności z prawem, statutem Funduszu oraz interesem Uczestników Funduszu, w tym w zakresie dokonywanych w przeszłości transakcji oraz informacji o dalszych planach Towarzystwa w tym zakresie.
9.           Informacja Towarzystwa dotycząca oceny możliwości dalszego funkcjonowania Funduszu w długim horyzoncie czasowym lub jego ewentualnej likwidacji oraz warunków jego dalszego funkcjonowania lub likwidacji, w tym możliwości i pespektyw czasowych sprzedaży aktywów Funduszu lub kontynuowania działalności inwestycyjnej.
10.         Informacja Towarzystwa w przedmiocie możliwości wytoczenia powództwa w imieniu Funduszu przeciwko podmiotom zarządzającym w przeszłości Funduszem bądź jego portfelem inwestycyjnym lub innym podmiotom lub osobom, które mogły mieć wpływ na obecną sytuację Funduszu lub spółek kontrolowanych przez Fundusz.
11.         Informacja Towarzystwa w przedmiocie możliwości złożenia w imieniu własnym lub Funduszu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Funduszu oraz jego Uczestników dotyczącego osób odpowiedzialnych za sytuację Funduszu lub spółek kontrolowanych przez Fundusz.
12.         Przedstawienie przez depozytariusza Funduszu BNP Paribas Bank Polska S.A. informacji dotyczącej sytuacji majątkowej Funduszu oraz oceny depozytariusza w zakresie działalności prowadzonej przez Fundusz w latach 2016-2019 pod kątem ich zgodności z prawem, statutem Funduszu oraz interesem Uczestników Funduszu.
13.         Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.
 
 
Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu:
- posiadający Certyfikaty Inwestycyjne zapisane w Ewidencji, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów,
- posiadający Certyfikaty Inwestycyjne wyemitowane od 1 lipca 2019 r, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ważne do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów albo zaświadczenie wydane przez Agenta Emisji, prowadzącego ewidencję osób uprawnionych z Certyfikatów Inwestycyjnych, potwierdzające zablokowanie Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika w tej ewidencji do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych Certyfikatów.
 
Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika.
Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Uczestnika przez Towarzystwo.
 
 
Zarząd IPOPEMA TFI S.A.
Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 r.