Ogłoszenie o planowanym otwarciu likwidacji funduszu IPOPEMA m-INDEKS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

31.08.2023

Szanowni Państwo,
mając na uwadze interes uczestników Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (dalej „Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) podjęła decyzję o zmianie statutu Funduszu i skróceniu czasu trwania Funduszu. Decyzja ta podyktowana jest rosnącymi kosztami ponoszonymi przez Fundusz oraz brakiem perspektyw na istotne zwiększenie aktywów Funduszu, pozwalających na uzyskiwanie zadowalających wyników inwestycyjnych przez Fundusz. Planowanym terminem rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest 19 grudnia 2023 r. Zmianę statutu w zakresie skrócenia czasu trwania Funduszu, Towarzystwo planuje ogłosić w ciągu najbliższego miesiąca.

Towarzystwo wyjaśnia, że zgodnie z art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, likwidatorem funduszu będzie jego depozytariusz, tj. mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Od dnia otwarcia likwidacji wyłącznie likwidatorowi (tj. mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) przysługiwać będą prawa do reprezentowania Funduszu i zarządzania Funduszem.

Towarzystwo wskazuje także, że zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w trakcie likwidacji Fundusz nie zbywa ani nie odkupuje jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w trakcie likwidacji zostaną wypłacone posiadaczom jednostek uczestnictwa dopiero na koniec likwidacji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Zatem jeżeli uczestnicy Funduszu chcą, aby Fundusz odkupił posiadane przez nich jednostki uczestnictwa przed rozpoczęciem likwidacji Funduszu, Towarzystwo wskazuje, że przed dniem otwarcia likwidacji tj. dniem 19 grudnia 2023 r. możliwe jest złożenie następujących dyspozycji:
1) odkupienia jednostek uczestnictwa,
2) konwersji jednostek uczestnictwa Funduszu na jednostki uczestnictwa innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

Sposób i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz ich konwersji reguluje prospekt informacyjny Funduszu.

W razie pytań dotyczących zasad zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu oraz ich konwersji prosimy o kontakt z Towarzystwem (e-mail: sprzedaz@ipopema.pl lub tel.: +48 22 123 01 49) lub Dystrybutorami. Lista Dystrybutorów znajduje się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl  oraz w prospekcie informacyjnym Funduszu.