Ogłoszenie dot. wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszy: PSF LEASE FIZAN, PSF FIZAN, PSF 2 FIZAN, Retail Parks Fund FIZAN

20.11.2019

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do komunikatów opublikowanych w dniu 8 listopada 2019 roku oraz 15 listopada 2019 r. przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) na stronie internetowej Towarzystwa, dotyczących przejęcia w trybie art. 68 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzania funduszami:

  • InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
  • PSF LEASE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
  • PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
  • PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
  • Retail Parks Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusze”),

potwierdzamy, że obowiązujące pozostają statuty Funduszy w brzmieniu przyjętym przez Saturn TFI S.A. W związku z powyższym zasady dotyczące wykupowania certyfikatów inwestycyjnych oraz organizacji procesu wykupu opisane w statutach poszczególnych Funduszy pozostają aktualne. Oznacza to, że w przypadku, w którym uczestnik Funduszu zgłosił żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych skierowane do Saturn TFI S.A. przed dniem odebrania Saturn TFI S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, żądanie takie pozostaje ważne i będzie procedowane przez Towarzystwo zgodnie z właściwymi regulacjami.

O wszelkich zmianach w powyższym zakresie będą Państwo informowani stosownie do przepisów prawa powszechnie obowiązującego i regulacji wewnętrznych Towarzystwa.

Ponadto, w nawiązaniu do ww. komunikatów z dnia 8 listopada 2019 roku oraz 15 listopada 2019 roku, wskazujemy, iż proces przejmowania przez Towarzystwo dokumentacji Funduszy wraz z ewidencją uczestników jest w toku. Po zapoznaniu się z treścią dokumentacji Towarzystwo przystąpi do kontynuacji procesu wykupu certyfikatów inwestycyjnych stosownie do postanowień statutów Funduszy i zgłoszonych przez uczestników tych Funduszy żądań wykupu.

Jednocześnie, w przypadku pytań dotyczących spraw indywidualnych związanych z obsługą procesu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, prosimy o ich kierowanie na poniższy adres mailowy: infosaturn@ipopema.pl

Pozostajemy również do Państwa dyspozycji za pośrednictwem dedykowanej Infolinii, dostępnej w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00 pod numerem telefonu: (22) 123 01 59.