Komunikat dot. Lumen Profit 30 NSFIZ w sprawie nie objęcia emisji przez Gwaranta

24.04.2020

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (” Towarzystwo”) w nawiązaniu do poprzednich komunikatów informuje, iż nie zostały spełnione przesłanki określone w Statucie LUMEN Profit 30 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) w zakresie wykupu 100% Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, serii C i serii C1 Funduszu w dniu 31 marca 2020 r. Jednocześnie, nie doszło do objęcia przez Kancelarię Medius S.A. („Gwarant”) Certyfikatu Inwestycyjnego serii D (o czym Gwarant poinformował w raporcie bieżącym nr 9/2020 z 15 kwietnia 2020 r.), którego wartość została określona w oparciu o postanowienia Statutu Funduszu, a co za tym idzie – nie doszło do wykonania zobowiązań Gwaranta wynikających z umowy gwarancyjnej zawartej z Funduszem.
Towarzystwo prowadzi rozmowy z Gwarantem celem w sprawie wypracowania zadawalającego rozwiązania dla realizacji postanowień Statutu Funduszu w zakresie gwarancji płynności i osiągnięcia przez Fundusz Gwarantowanej Stopy Zwrotu. 
Towarzystwo w celu realizacji powyższego będzie podejmowało adekwatne kroki w celu zabezpieczenia interesu uczestników Funduszu, uwzględniając informacje przekazywane przez Gwaranta dotyczące planów realizacji wstrzymanych zobowiązań.
O podjętych krokach Towarzystwo powiadomi niezwłocznie w kolejnych komunikatach publikowanych na stronie Towarzystwa (www.ipopematfi.pl).
Do pobrania

2020_04_24_Komunikat_nieobjęcie emisji_lastpdf