Informacja w sprawie braku wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (poprzednio Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ) na dzień 31 stycznia 2020 r.

03.02.2020

Informacja w sprawie braku wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu LUMEN
Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (poprzednio Lartiq Medycyny i
Innowacji FIZ) na dzień 31 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu opublikowanego w dniu 21 stycznia 2020 r. przez ING Bank Śląski S.A. pełniącego
funkcję banku depozytariusza. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo” lub
„IPOPEMA TFI”) przejęło z dniem 21 stycznia 2020 r., w trybie art. 68 ustawy o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie funduszami:

• Lumen Medycyny i Innowacji FIZ (poprzednio Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ) dalej „Fundusz”

Fundusz był dotychczas zarządzany przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (poprzednio Trigon
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), które na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia
5 listopada 2019 r. utraciło zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu
funduszami inwestycyjnymi. Po tej dacie reprezentantem Funduszu został bank depozytariusz – ING Bank Śląski
S.A., który z dniem 21 stycznia 2020 r. przekazał zarządzanie Funduszem do IPOPEMA TFI.
Z uwagi na termin przejęcia zarządzania Funduszem przez IPOPEMA TFI oraz wynikającym z powyższego brak obiektywnej możliwości zgłoszenia w terminie zamiaru przeprowadzenia wykupu certyfikatów inwestycyjnych do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na dzień 31 stycznia 2020 r., wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu na ww. dzień nie zostanie przeprowadzony.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze statutem Funduszu najbliższym dniem wykupu certyfikatów
inwestycyjnych będzie 28 lutego 2020 r.

Dalsze informacje będą publikowane na stronie internetowej Towarzystwa (www.ipopematfi.pl).
Jednocześnie informujemy, iż w celu ułatwienia Państwu dostępu do informacji, utworzyliśmy kontaktowy adres email:
infolartiq@ipopema.pl.

Pozostajemy również do Państwa dyspozycji za pośrednictwem dedykowanej Infolinii, dostępnej w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00, pod numerem telefonu: (22) 123 01 49.
Do pobrania

LMiI_komunikat brak wykup CI 31012020pdf