Informacja o zakończeniu likwidacji IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji

23.09.2016

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, działająca jako Likwidator IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”) uprzejmie informuje, że Likwidator zakończył czynności likwidacyjne Funduszu. W toku postępowania likwidacyjnego spółki celowe Funduszu dokonały sprzedaży wszystkich pozostałych nieruchomości znajdujących się w ich portfelach oraz otrzymały płatności wynikające z ceny sprzedaży, Fundusz zbył wszystkie aktywa znajdujące się w portfelu Funduszu, otrzymał przysługujące mu należności oraz spłacił zobowiązania.

Jednocześnie Likwidator informuje, że w wyniku sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia oraz działań mających na celu odzyskanie środków zainwestowanych w 15.000 obligacji imiennych o wartości nominalnej 15.000.000 zł, wyemitowanych przez „Belwederska” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, uzyskano środki w łącznej wysokości 7.491.390 zł. Wskazujemy przy tym, że wartość obligacji wyemitowanych przez „Belwederska” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, według ostatniej wyceny aktywów Funduszu przeprowadzanej na potrzeby sporządzenia półrocznej informacji o stanie likwidacji, wyniosła 0 zł.

W wyniku przeprowadzenia czynności likwidacyjnych, pozyskano środki, które w całości zostaną przeznaczone na wypłatę dla wszystkich uczestników Funduszu, w łącznej kwocie: 19 946 138,46 zł. Obliczona przez Likwidatora wysokość środków przypadających do wypłaty na jeden certyfikat inwestycyjny wynosi: 76,21 zł. Likwidator przekazał wszelkie niezbędne informacje do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), wskazując jednocześnie dzień wypłaty świadczeń na dzień 23 września 2016 r. Likwidator przekazał do dyspozycji KDPW kwotę środków pieniężnych przeznaczoną do wypłaty uczestnikom Funduszu. Przekazane środki pieniężne zostaną wypłacone uczestnikom Funduszu zgodnie z odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi KDPW, na rachunki prowadzone przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do uczestnika certyfikaty inwestycyjne lub na rachunek sponsora emisji tj. podmiotu prowadzącego działalność maklerską, będącego bezpośrednim uczestnikiem KDPW, prowadzącego rejestr osób, które  nabyły certyfikaty  inwestycyjne i których certyfikaty inwestycyjne nie są zapisane na należącym do nich rachunku papierów wartościowych (mBank SA).

Zwracamy uwagę, iż realizacja wypłat dla uczestników Funduszu nie wymaga składania przez uczestników jakichkolwiek żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych, ani też składania jakichkolwiek innych zleceń w przedmiotowym zakresie.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90
Do pobrania

2016_09_23_informacja o zakończeniu likwidacji funduszu IPO RM FIZANpdf