Informacja o planowanym wykupie certyfikatów funduszu LUMEN Profit 33 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dawna nazwa: Lartiq Profit XXXIII FIZ)

28.02.2020

2020-02-28
Szanowni Państwo,
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje, że wykup certyfikatów inwestycyjnych funduszu LUMEN Profit 33 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dawna nazwa: Lartiq Profit XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) („Fundusz”) planowany jest na dzień 25 marca 2020 r. („Dzień Wykupu”).
Jednocześnie informujemy, że w dniu 28 lutego 2020 r. Towarzystwo dokonało zmiany statutu Funduszu, dając uczestnikom możliwość pozostania w Funduszu na dłuższy okres, składając oświadczenie o rezygnacji z wykupu większości posiadanych przez nich certyfikatów. Zasady wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu określa jego statut.
Zgodnie z art. 18 statutu Funduszu:

 1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C automatycznie, bez zgłaszania żądania Uczestnika;
 2. Uczestnik może złożyć Funduszowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z wykupu  posiadanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii A lub Certyfikatów Inwestycyjnych serii C („Rezygnacja z Pierwszego Wykupu”) w terminie do dnia 10 marca 2020 r. Rezygnacja z Pierwszego Wykupu sporządzana jest na formularzu udostępnionym przez Towarzystwo i powinna zawierać:
  1. oświadczenie że Rezygnacja z Pierwszego Wykupu obejmuje 85% (w zaokrągleniu w dół do pełnego Certyfikatu) Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika;
  2. podpis złożony w obecności pracownika Towarzystwa, osoby upoważnionej przez Towarzystwo lub pracownika Dystrybutora lub podpis poświadczony notarialnie.
 3. Warunkiem do skuteczności Rezygnacji z Pierwszego Wykupu jest objęcie nimi łącznie takiej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, która łącznie z liczbą Certyfikatów Inwestycyjnych nowej emisji, którą Fundusz może przeprowadzić przed dniem 20 marca 2020 roku, a przydzielić do dnia 25 marca 2020 roku, będzie wynosiła co najmniej 87.500 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) Certyfikatów Inwestycyjnych („Warunek Rezygnacji z Pierwszego Wykupu”);
 4. Towarzystwo może zażądać od Uczestnika, który złożył żądanie wykupu lub którego Certyfikaty Inwestycyjne podlegają automatycznemu wykupowi, dodatkowych dokumentów związanych z wykonywaniem przez Towarzystwo lub Fundusz obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków Funduszu  jako płatnika;
 5. Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) Dni Roboczych od Dnia Wykupu poinformuje każdego z Uczestników, których Certyfikaty Inwestycyjne zostały automatycznie wykupione, o liczbie wykupionych od danego Uczestnika Certyfikatów Inwestycyjnych i cenie wykupu;
 6. Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej www.ipopematfi.pl o dokonaniu wykupu nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych po Dniu Wykupu;
 7. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, o ile wartość Aktywów Płynnych pozostających w Funduszu w Dniu Wykupu pomniejszona o kwotę zobowiązań Funduszu wymagalnych w Dniu Wykupu oraz kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), pozwala na wykupienie co najmniej jednego Certyfikatu Inwestycyjnego serii A oraz co najmniej jednego Certyfikatu Inwestycyjnego serii C, od każdego z Uczestników posiadających te Certyfikaty Inwestycyjne;
 8. Kwota przeznaczona na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C jest równa wartości Aktywów Płynnych pozostających w Funduszu w Dniu Wykupu, pomniejszonej o kwotę zobowiązań Funduszu wymagalnych w Dniu Wykupu oraz kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 9. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WANCI według wyceny aktywów z Dnia Wykupu;
 10. Certyfikaty Inwestycyjne serii A i Certyfikaty Inwestycyjne serii C są wykupywane przez Fundusz wyłącznie w przypadku, gdy cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego, o której mowa w pkt 9 wynosi na dany Dzień Wykupu co najmniej cenę emisyjną Certyfikatu Inwestycyjnego serii A powiększoną o Wykupową Stopę Zwrotu;
 11. Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi w każdym Dniu Wykupu jest określana przez Towarzystwo jako iloraz:
  1. kwoty, o której mowa w pkt 8 oraz
  2. WANCI w Dniu Wykupu,
 12.  
 13. W odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C – w przypadku większej niż jeden liczby Uczestników posiadających odpowiednio Certyfikaty Inwestycyjne serii A oraz Certyfikaty Inwestycyjne serii C, wykupowi podlegają Certyfikaty Inwestycyjne, w liczbie ustalonej zgodnie z pkt 11, oraz proporcjonalnej do udziałów poszczególnych Uczestników w ogólnej liczbie Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, wyemitowanych przez Fundusz, po odjęciu przypadających części ułamkowych;
 14. W przypadku wykupów automatycznych, Towarzystwo dokonuje blokady w Ewidencji Uczestników Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, na 2 (słownie: dwa) Dni Robocze przed Dniem Wykupu;
 15. Nie później niż na 2 (słownie: dwa) dni przed Dniem Wykupu, Uczestnik może żądać zmiany rachunku bankowego, na który zostaną wypłacone środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C. Uczestnik powinien złożyć żądanie zmiany rachunku bankowego na formularzu żądania zmiany rachunku bankowego udostępnionym przez Towarzystwo lub Dystrybutora;
 16. Żądania zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w pkt 14, będą przyjmowane w formie pisemnej przez Towarzystwo lub Dystrybutora. Podpis pod żądaniem zmiany rachunku bankowego powinien zostać poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora;
 17. Żądanie zmiany rachunku bankowego złożone po terminie nie zostanie zrealizowane;
 18. W przypadku braku zmiany rachunku bankowego, środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu automatycznego wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych zostaną wypłacone na ostatni podany przez Uczestnika rachunek bankowy przeznaczony do wypłat środków pieniężnych z Funduszu;
 19. Kwoty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C wypłacane są w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od Dnia Wykupu przelewem na rachunek bankowy Uczestnika, od którego Fundusz wykupił Certyfikaty Inwestycyjne;
 20. W przypadku, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, wypłata kwot z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie następowała z potrąceniem odpowiednich podatków.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail: infolartiq@ipopema.pl
Pozostajemy również do Państwa dyspozycji za pośrednictwem dedykowanej Infolinii, dostępnej w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00, pod numerem telefonu: (22) 123 01 49.
Do pobrania

2020_02_28_LUMENProfit33_ogloszenieplanowanywykuppdf