Dotyczy: Ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów RPF FIZAN na dzień 14 maja 2020 r.

27.04.2020

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że Zgromadzenie Inwestorów funduszu Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) zostało zwołane na dzień 14 maja 2020 roku na żądanie części uczestników Funduszu, posiadających łącznie co najmniej 10% wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych, złożone w trybie art. 142 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zarówno termin Zgromadzenia jak i przedmiot obrad Zgromadzenia wynika z ww. żądania uczestników Funduszu.
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, przewidujemy możliwość przeprowadzenia Zgromadzenia Inwestorów w formie przekazu elektronicznego. Chcemy zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników, którzy wyrażą chęć udziału w przedmiotowym Zgromadzeniu.
Towarzystwo w chwili obecnej opracowuje warunki techniczne do zorganizowania Zgromadzenia Inwestorów w formie przekazu elektronicznego. Niezwłocznie po ich opracowaniu, przekażemy uczestnikom niezbędne informacje.
Informujemy również, że po odbyciu przedmiotowego Zgromadzenia Inwestorów, na stronie internetowej Towarzystwa w części dedykowanej Funduszowi, zostanie umieszczony protokół ze  Zgromadzenia Inwestorów.
 
Jednocześnie przypominamy, iż pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: infosaturn@ipopema.pl oraz za pośrednictwem dedykowanej Infolinii, dostępnej w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00 pod numerem telefonu: (22) 123 01 59.
 
IPOPEMA TFI S.A.