Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu z dnia 15 lutego 2021 r.

15.02.2021

Ogłoszenie o zmianie statutu
IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  
z dnia 15 lutego 2021 r.
 
Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza
o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

           
1)         art. 34 ust. 16 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:   
„16.      Z zastrzeżeniem art. 35 ust. 13, maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne (w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne), obliczone zgodnie z metodą stosowaną do obliczania Ekspozycji AFI poprzez przeliczenie każdego takiego instrumentu na równoważną pozycję z tytułu jego Instrumentu Bazowego przy użyciu metodyk przeliczania określonych w art. 10 Rozporządzenia oraz metod określonych w załączniku I pkt 4-9 i 14 Rozporządzenia, nie może przekroczyć 300% wartości Aktywów Netto Funduszu.”      
2)         art. 34 ust. 28 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:   
„28.      Z zastrzeżeniem postanowień art. 35 ust. 13, maksymalne zaangażowanie Funduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne, obliczone zgodnie z metodą stosowaną do obliczania Ekspozycji AFI poprzez przeliczenie każdego takiego instrumentu na równoważną pozycję z tytułu jego Towarowego Instrumentu Bazowego przy użyciu metodyk przeliczania określonych w art. 10 Rozporządzenia oraz metod określonych w załączniku I pkt 4-9 i 14 Rozporządzenia, nie może stanowić łącznie więcej niż 300% wartości Aktywów Netto Funduszu.”       
3)         art. 35 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:    
„Art. 35  Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu
1.         Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot nie mogą stanowić łącznie więcej niż 15% wartości Aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2.   
2.         Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i ust. 13, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, przynajmniej jedno z państw członkowskich lub państw należących do OECD.  
3.         Waluta obca jednego państwa nie może stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu.  
4.         Euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu.     
5.         Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 15% wartości Aktywów Funduszu.  
6.         Fundusz utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych.         
7.         Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu, z wyłączeniem depozytów przechowywanych przez Depozytariusza.            
8.         Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach, pożyczki i kredyty, w łącznej wysokości nie przekraczającej 25% wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów.
9.         Fundusz może lokować nie więcej niż 30% wartości Aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą, przy czym certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez Towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu.           
10.       Udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki niepubliczne nie mogą stanowić więcej niż 10% wartości Aktywów Funduszu.           
11.       Łączna wartość dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki publiczne oraz przez spółki niepubliczne nie może stanowić więcej niż 50% wartości aktywów netto Funduszu.       
12.       Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jednego emitenta będącego spółką publiczną lub spółką niepubliczną nie mogą stanowić łącznie więcej niż 10% wartości Aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2.
13.       Suma wartości maksymalnego zaangażowania w Instrumenty Pochodne określona w oparciu o art. 34 ust. 16 oraz ust. 28 zgodnie z metodą stosowaną do obliczania Ekspozycji AFI poprzez przeliczenie każdego takiego instrumentu na równoważną pozycję z tytułu jego Instrumentu Bazowego przy użyciu metodyk przeliczania określonych w art. 10 Rozporządzenia oraz metod określonych w załączniku I pkt 4-9 i 14 Rozporządzenia nie może przekroczyć 300% wartości Aktywów Netto Funduszu.       
14.       Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w niniejszym artykule są ważne.     
15.       Z uwzględnieniem ust. 16, Fundusz, w przypadku dokonania czynności, o których mowa w ust. 14, zobowiązany jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w Statucie i Ustawie, uwzględniając należycie interes Uczestników Funduszu.           
16.       Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie Funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu.”  
 
Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.
                                                                  
Ww. zmiana w statucie funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.