OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

20.09.2023

Niniejszym, działając na podstawie art. 20 ust. 3 statutu funduszu IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) IPOPEMA  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zamiarze dokonania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, a najbliższy Dzień Wykupu przypadnie na 29 grudnia 2023 r.
 
Żądanie wykupu może zgłosić każdy uczestnik Funduszu w terminie od dnia  17 listopada 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku (włącznie), w przypadku certyfikatów inwestycyjnych zapisanych w rejestrze Sponsora Emisji (mBank S.A.; IPOPEMA Securities S.A.), we wskazanych punktach subskrypcyjnych Domu Maklerskiego mBanku lub IPOPEMA Securities S.A.. Lista punktów subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Domu Maklerskiego mBanku: www.mdm.pl lub IPOPEMA Securities S.A.: www.ipopemasecurities.pl a w przypadku certyfikatów inwestycyjnych, które są zapisane na rachunku papierów wartościowych u Pośrednika Wykupu innego niż Sponsor Emisji, w firmie inwestycyjnej (biurze lub domu maklerskim), która prowadzi rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są certyfikaty inwestycyjne, z zastrzeżeniem, iż za datę zgłoszenia żądania wykupu uznaje się datę otrzymania zgłoszenia przez podmiot przyjmujący. Żądanie wykupu powinno wskazywać liczbę certyfikatów inwestycyjnych, których wykupu domaga się uczestnik Funduszu.
 
Środki pieniężne z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz niezwłocznie, nie później niż siódmego [7] dnia roboczego po Dniu Wykupu poprzez przekazanie do dyspozycji KDPW, najpóźniej w dniu wypłaty świadczenia z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, kwoty środków pieniężnych przeznaczonych do wypłaty z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w związku z wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych, o ile taka będzie pobierana. Środki pieniężne z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, wypłacane są Uczestnikom Funduszu przez Pośrednika Wykupu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji KDPW. Termin, o którym mowa w niniejszym akapicie, może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub postanowień regulacji KDPW lub GPW. W przypadku zmiany tego terminu, Fundusz będzie stosował zmienione przepisy prawa lub zmienione postanowienia regulacji KDPW lub GPW. Środki pieniężne z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przekazane zostaną na rachunki pieniężne Uczestników, którzy złożyli żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych, prowadzone przez Pośredników Wykupu. Środki pieniężne dla Uczestników Funduszu, których certyfikaty inwestycyjne zdeponowane będą na rachunku Sponsora Emisji, zostaną przekazane na rachunki bankowe Uczestników Funduszu, na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez nich Sponsorowi Emisji. Z chwilą wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych są one umarzane z mocy prawa. Opłata manipulacyjna w związku z wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych  nie będzie pobierana.