OGŁOSZENIE O TERMINACH WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ

10.06.2021

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia terminy, w których można złożyć dyspozycję żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”):
 
 

Terminy składania żądań wykupu               Dzień Wykupu
1-20 lipca 2021                       30 lipca 2021
1-19 sierpnia 2021                 31 sierpnia 2021
1-20 września 2021                30 września 2021
 
 
Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz niezwłocznie, nie później niż siódmego [7] dnia roboczego po Dniu Wykupu poprzez przekazanie do dyspozycji KDPW, najpóźniej w dniu wypłaty świadczenia z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, kwoty środków pieniężnych przeznaczonych do wypłaty z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, wypłacane są Uczestnikom Funduszu przez Pośrednika Wykupu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji KDPW. Termin, o którym mowa w niniejszym akapicie, może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub postanowień regulacji KDPW lub GPW. W przypadku zmiany tego terminu, Fundusz będzie stosował zmienione przepisy prawa lub zmienione postanowienia regulacji KDPW lub GPW.
Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przekazane zostaną na rachunki pieniężne Uczestników, którzy złożyli żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, prowadzone przez Pośredników Wykupu. Środki pieniężne dla Uczestników Funduszu, których Certyfikaty zdeponowane będą na rachunku Sponsora Emisji, zostaną przekazane na rachunki bankowe Uczestników Funduszu, na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez nich Sponsorowi Emisji.
Z chwilą wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych są one umarzane z mocy prawa.