Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

29.03.2022

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie pkt 12.5.3 Uproszczonego Prospektu Certyfikatów Inwestycyjnych serii K, L, M, N, O, P, Q, R, S ORAZ T IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), z uwagi na:

1) zakończenie w dniu 28 marca 2022 r. przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii O Funduszu („Certyfikaty” lub „Certyfikaty serii O”),
2) dokonanie ważnych zapisów na Certyfikaty w liczbie mniejszej niż określona Statutem Funduszu minimalna liczba Certyfikatów,
3) dokonanie wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów w łącznej kwocie niższej, niż określona Statutem Funduszu minimalna wysokość wpłat na Certyfikaty serii O Funduszu, oraz
4) niespełnienie określonych Statutem Funduszu warunków dojścia emisji Certyfikatów do skutku,

informuje o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O Funduszu.

Fundusz niezwłocznie,  nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O Funduszu, zwróci środki pieniężne, którymi Inwestor opłacił Zapis na Certyfikaty, na rachunek Inwestora wskazany w formularzu Zapisu. Zwrot Opłaty za Wydanie Certyfikatów oraz wpłaty do Funduszu następuje wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza od wpłat na Certyfikaty, za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia przesłanki wymienionej powyżej.
Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w prospekcie Certyfikatów.