Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii AC IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

28.03.2023

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie pkt 12.5.5. Prospektu Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF oraz AG Funduszu IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), z uwagi na:
1) zakończenie w dniu 27 marca 2023 r. przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii AC Funduszu („Certyfikaty”),
2) dokonanie ważnych zapisów na Certyfikaty w liczbie mniejszej niż określona Statutem Funduszu minimalna liczba Certyfikatów,
3) dokonanie wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów w łącznej kwocie niższej, niż określona Statutem Funduszu minimalna wysokość wpłat na Certyfikaty serii AC Funduszu, oraz
4) niespełnienie określonych Statutem Funduszu warunków dojścia emisji Certyfikatów do skutku,
 
informuje o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii AC Funduszu.
 
Fundusz, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AC Funduszu, zwróci środki pieniężne, którymi Inwestor opłacił Zapis na Certyfikaty, na rachunek Inwestora wskazany w formularzu Zapisu. Zwrot Opłaty za Wydanie Certyfikatów oraz wpłaty do Funduszu następuje wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza od wpłat na Certyfikaty, za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia przesłanki wymienionej powyżej.Za dzień zwrotu uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu prowadzonego przez Depozytariusza, na który zostały dokonane wpłaty.