Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 016 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

09.01.2023

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie pkt 12.5.5 Prospektu Certyfikatów Inwestycyjnych serii 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018 oraz 019 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”), z uwagi na:
 
1) zakończenie w dniu 5 stycznia 2023 r. przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 016 Funduszu („Certyfikaty” lub „Certyfikaty serii 016”),
2) dokonanie ważnych zapisów na Certyfikaty w liczbie mniejszej niż określona Statutem Funduszu minimalna liczba Certyfikatów,
3) dokonanie wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów w łącznej kwocie niższej, niż określona Statutem Funduszu minimalna wysokość wpłat na Certyfikaty serii 016 Funduszu, oraz
4) niespełnienie określonych Statutem Funduszu warunków dojścia emisji Certyfikatów do skutku,
 
informuje o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 016 Funduszu.
 
Fundusz niezwłocznie,  nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii 016 Funduszu, zwróci środki pieniężne, którymi Inwestor opłacił Zapis na Certyfikaty, na rachunek Inwestora wskazany w formularzu Zapisu. Zwrot Opłaty za Wydanie Certyfikatów oraz wpłaty do Funduszu następuje wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza od wpłat na Certyfikaty, za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia przesłanki wymienionej powyżej.
 
Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w prospekcie Certyfikatów.