Informacja z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie sprostowania błędu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dotyczących subfunduszy wydzielonych w IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym oraz dotyczących IPOPEMA m-INDEKS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

27.06.2022

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dokumentach Kluczowych Informacji dla Inwestorów dotyczących:

  1. wszystkich kategorii jednostek uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z dnia 31 maja 2022 r.,
  2. kategorii jednostek uczestnictwa  A, B, C, I, P, S subfunduszu IPOPEMA Obligacji wydzielonego w ramach IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 22 czerwca 2022 r.,
  3. kategorii jednostek uczestnictwa B subfunduszu IPOPEMA Aktywnej Selekcji wydzielonego w ramach IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 17 czerwca 2022 r.,
  4. kategorii jednostek uczestnictwa A subfunduszu IPOPEMA Aktywnej Selekcji wydzielonego w ramach IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 22 czerwca 2022 r.,
  5. kategorii jednostek uczestnictwa A, B funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 31 maja 2022 r.,
- w części „OPŁATY” była błędnie podawana wartość pozycji: ”Opłaty bieżące”.
Jednocześnie Towarzystwo informuje, że prawidłowe wersje kluczowych informacji dla inwestorów zostały opublikowane na stronie internetowej https://ipopematfi.pl/ w dniu 27. czerwca 2022 r. niezwłocznie po stwierdzeniu przez Towarzystwo faktu zaistnienia opisanej wyżej omyłki.