Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 101 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 7 lutego 2023 r.

07.02.2023

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278264, NIP 1080003069, kapitał zakładowy 10.599.441 PLN, opłacony w całości, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) („Ustawa”) oraz art. 24 ust. 6 statutu IPOPEMA 101 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (zwanego dalej „Funduszem”), jako likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu. Rozwiązanie Funduszu spowodowane jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz art. 24 ust. 1 pkt 5) statutu Funduszu, tj. upłynięciem czasu, na który Fundusz został utworzony. Zgodnie z art. 1 ust. 10 statutu, Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 29 grudnia 2022 r, w związku z czym likwidacja została otwarta w dniu 30 grudnia 2022 r. Planowany termin zakończenia likwidacji 22 marca 2023 r.

Likwidatorem Funduszu jest IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9. Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z faktu bycia uczestnikiem Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu. Zgodnie z art. 24a, ust. 4 statutu Funduszu, niniejsze ogłoszenie jest trzecim z trzech przewidzianym statutem Funduszu ogłoszeń. Termin zgłaszania przez wierzycieli roszczeń upływa najpóźniej w terminie miesiąca od dnia opublikowania ostatniego ogłoszenia. W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników subfunduszu 11 wydzielonego w ramach funduszu IPOPEMA 101 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Subfundusz”) do dnia 14 marca 2023 r., po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Uczestnicy Subfunduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jeden certyfikat zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych pozostających w posiadaniu uczestników Subfunduszu. Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na rachunki uczestników Subfunduszu, wskazane przez nich w formularzach zapisu na certyfikaty inwestycyjne lub inny wskazany przez uczestnika rachunek bankowy, bądź przekazem pocztowym, w przypadku braku wskazania rachunku bankowego. Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wpłata, uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi do dnia 14 marca 2023 r. Wypłaty dla uczestników Subfunduszu zostaną dokonane do dnia 22 marca 2023 r. Ewentualne zwroty wypłat środków pieniężnych dla Uczestników Subfunduszu zostaną przekazane do depozytu sądowego.

Niniejsze ogłoszenie jest trzecim z trzech ogłoszeń przewidzianych na mocy §17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.)  w związku z art. 24a ust. 2 statutu Funduszu.
 
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
00 - 107 Warszawa, ul. Próżna 9