Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2020 r. o nowej dacie zakończenia likwidacji IPOPEMA 36 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

15.12.2020

Zmiana terminu zakończenia likwidacji
 
Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2020 r. o nowej dacie zakończenia likwidacji IPOPEMA 36 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278264, NIP 1080003069, kapitał zakładowy 10.599.441 PLN w całości opłacony, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.), w związku z ogłoszeniem z dnia 9 lipca 2018 r. o otwarciu likwidacji IPOPEMA 36 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”) oraz ogłoszeniami z dnia 23 lipca 2018 r., 6 sierpnia 2018 r., 12 czerwca 2019 r., 14 czerwca 2019 r., 10 czerwca 2020 r. i z dnia 12 czerwca 2020 r., jako likwidator Funduszu niniejszym informuje, że likwidacja Funduszu nie zostanie zakończona w dniu 31 grudnia 2020 r.
 
Przyczyną niezakończenia likwidacji w terminie określonym w ww. ogłoszeniu jest wydłużenie procesu zbywania aktywów Funduszu.
 
Planowana nowa data zakończenia likwidacji to 31 grudnia 2021 r.
 
Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym z dwóch ogłoszeń przewidzianych na mocy §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych oraz art. 39a ust. 12 Statutu IPOPEMA 36 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji.