Ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji IPOPEMA 45 FIZ Aktywów Niepublicznych oraz zmiana adresu korespondencyjnego likwidatora z dnia 4 marca 2013 r.

04.03.2013

Ogłoszenie z dnia 4 marca 2013 r. o nowej dacie zakończenia likwidacji IPOPEMA 45 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278264, NIP 1080003069, kapitał zakładowy 3.000.000 PLN w całości opłacony, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.), w związku z ogłoszeniem z dnia 10 stycznia 2013 r. o otwarciu likwidacji IPOPEMA 45 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Funduszu”), jako likwidator Funduszu niniejszym informuje, że istnieje możliwość, że likwidacja Funduszu nie zostanie zakończona w dniu określonym w ww. ogłoszeniu z dnia 10 stycznia 2013 r.

Przyczyną możliwego niezakończenia likwidacji w terminie określonym w ww. ogłoszeniu jest przedłużenie się procesu badania sprawozdania finansowego Funduszu.

Planowana nowa data zakończenia likwidacji to 19 kwietnia 2013 r.

 

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą siedziby likwidatora adres właściwy do korespondencji z likwidatorem jest następujący:

IPOPEMA TFI S.A.

ul. Próżna 9

00-107 Warszawa

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym z dwóch ogłoszeń przewidzianych na mocy §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.