Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Rubicon Equity Ventures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14 września 2012 r.

14.09.2012

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-851), przy ul. Waliców 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278264, NIP 1080003069, kapitał zakładowy 3.000.000 PLN w całości opłacony, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.)(„Ustawa”), oraz art. 38 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 38 ust. 3 statutu Rubicon Equity Ventures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Funduszem”), jako likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu. Rozwiązanie Funduszu spowodowane jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz art. 38 ust. 1 pkt 1) statutu Funduszu, tj. upłynięciem czasu, na który Fundusz został utworzony. Zgodnie z art. 2 statutu, Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 31 sierpnia 2012 r., w związku z czym likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 1 września 2012 r. Planowany termin zakończenia likwidacji to 15 listopada 2012 r.

Likwidatorem Funduszu jest IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 11. Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z faktu bycia uczestnikiem Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń najpóźniej w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników do dnia 5 października 2012 r., po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Uczestnicy Funduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jeden certyfikat zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych pozostających w posiadaniu uczestników Funduszu. Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na rachunki uczestników Funduszu, wskazane przez nich w formularzach zapisu na certyfikaty inwestycyjne, bądź przekazem pocztowym w przypadku braku wskazania rachunku bankowego. Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wplata, uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi do dnia 5 października 2012 r. Wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane do dnia 10 października 2012 r. Ewentualne zwroty wypłat środków pieniężnych dla Uczestników Funduszu zostaną przekazane do depozytu sądowego.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym i jedynym z ogłoszeń przewidzianych na mocy §17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.) w związku z art. 39a ust. 3 Statutu Funduszu.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

00 - 851 Warszawa, ul. Waliców 11,

Biuro:

ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.