Informacja półroczna o stanie likwidacji PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

09.10.2023

Zgodnie z §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), Likwidator przekazuje informację o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną na dzień 30 września 2023 r.:
  30.09.2023 r.
Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu - zł
Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 46,74 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 1 162 716,97 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 772 006,08 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 1 162 716,97 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 772 006,08 zł
 
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
 
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90