Informacja półroczna o stanie likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

10.01.2023

Zgodnie z §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), Likwidator przekazuje informację o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną na dzień 30 grudnia 2022 r.:
 
  30.12.2022 r.
Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu - zł
Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 14,20 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 103 988,96 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 83 934,06 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 103 988,96 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 83 934,06 zł
 
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
 
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90