Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 76 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

01.03.2023

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA 76 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”). Zgodnie z art. 38, ust. 1 pkt. 5) statutu Funduszu, Fundusz ulega rozwiązaniu z upływem czasu na jaki został utworzony.
W myśl art. 2, ust. 1 statutu Funduszu, Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 28 lutego 2023 r., a likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 1 marca 2023 r.