Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 101 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

30.12.2022

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA 101 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”). Zgodnie z §24, ust. 1, pkt 5) statutu Funduszu, Fundusz ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki został utworzony.
W myśl §1, ust. 10 statutu Funduszu, Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 29 grudnia 2022 r., a likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 30 grudnia 2022 r.