Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA Active Global Asset Allocation Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 18 września 2023 r.

18.09.2023

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278264, NIP 1080003069, kapitał zakładowy 10.599.441 PLN, opłacony w całości, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. Nr 681 z późn. zm.) („Ustawa”) oraz art. 38 ust. 3 statutu IPOPEMA Active Global Asset Allocation Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (zwanego dalej „Funduszem”), jako likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu. Rozwiązanie Funduszu spowodowane jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3) statutu Funduszu, tj. w dniu 28 sierpnia 2023 r. Zarząd Towarzystwa, działając w interesie Uczestników Funduszu, podjął uchwałę o rozwiązaniu Funduszu. Towarzystwo podjęło decyzję o rozwiązaniu Funduszu z uwagi na spełnienie się przesłanki statutowej, tj. w Dniu Wyceny przypadającym 31 lipca 2023r., który miał miejsce po upływie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, wartość Aktywów Netto Funduszu spadła poniżej kwoty 5.000.00,00 złotych. Likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 30 sierpnia 2023 r. Planowany termin zakończenia likwidacji 14 listopada 2023 r.

Likwidatorem Funduszu jest IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9. Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z faktu bycia uczestnikiem Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu. Zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), niniejsze ogłoszenie jest drugim z trzech przewidzianym Rozporządzeniem. Termin zgłaszania przez wierzycieli roszczeń upływa najpóźniej w terminie miesiąca od dnia opublikowania ostatniego ogłoszenia. W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników do dnia 7 listopada 2023 r., po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Uczestnicy Funduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jeden certyfikat zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych pozostających w posiadaniu uczestników Funduszu. Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na rachunki uczestników Funduszu, wskazane przez nich w formularzach zapisu na certyfikaty inwestycyjne lub inny wskazany przez uczestnika rachunek bankowy, bądź przekazem pocztowym, w przypadku braku wskazania rachunku bankowego. Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wpłata, uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi do dnia 7 listopada 2023 r. Wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane do dnia 14 listopada 2023 r. Ewentualne zwroty wypłat środków pieniężnych dla Uczestników Funduszu zostaną przekazane do depozytu sądowego.

Niniejsze ogłoszenie jest drugim z trzech ogłoszeń przewidzianych na mocy §17 Rozporządzenia.
 
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
00 - 107 Warszawa, ul. Próżna 9