Informacja o planowanym wykupie certyfikatów funduszu LUMEN Profit 31 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dawna nazwa: Lartiq Profit XXXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty)

17.01.2020

Szanowni Państwo,

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje, że wykup certyfikatów inwestycyjnych funduszu LUMEN Profit 31 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dawna nazwa: Lartiq Profit XXXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) („Fundusz”) planowany jest na dzień 27 stycznia 2020 r. („Dzień Wykupu”). Zasady wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu określa jego statut.

Zgodnie z art. 18 statutu Funduszu:

 1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C automatycznie, bez zgłaszania żądania Uczestnika;
 2. Towarzystwo może zażądać od Uczestnika, który złożył żądanie wykupu lub którego Certyfikaty Inwestycyjne podlegają automatycznemu wykupowi, dodatkowych dokumentów związanych z wykonywaniem przez Towarzystwo lub Fundusz obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków Funduszu jako płatnika;
 3. Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) Dni Roboczych od Dnia Wykupu poinformuje każdego z Uczestników, których Certyfikaty Inwestycyjne zostały automatycznie wykupione, o liczbie wykupionych od danego Uczestnika Certyfikatów Inwestycyjnych i cenie wykupu;
 4. Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej ipopematfi.pl odokonaniu wykupu nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych po Dniu Wykupu;
 5. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, oile wartość Aktywów Płynnych pozostających w Funduszu w Dniu Wykupu pomniejszona o kwotę zobowiązań Funduszu wymagalnych w Dniu Wykupu oraz kwotę 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), pozwala na wykupienie co najmniej jednego Certyfikatu Inwestycyjnego serii A oraz co najmniej jednego Certyfikatu Inwestycyjnego serii C, od każdego z Uczestników posiadających te Certyfikaty Inwestycyjne;
 6. Kwota przeznaczona na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C jest równa wartości Aktywów Płynnych pozostających wFunduszu w Dniu Wykupu, pomniejszonej o kwotę zobowiązań Funduszu wymagalnych w Dniu Wykupu oraz kwotę 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
 7. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WANCI według wyceny aktywów z Dnia Wykupu;
 8. Certyfikaty Inwestycyjne serii A i Certyfikaty Inwestycyjne serii C są wykupywane przez Fundusz wyłącznie w przypadku, gdy cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego, o której mowa w pkt 7 wynosi na dany Dzień Wykupu co najmniej cenę emisyjną Certyfikatu Inwestycyjnego serii A powiększoną o Wykupową Stopę Zwrotu;
 9. Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi w każdym Dniu Wykupu jest określana przez Towarzystwo jako iloraz:
  1. kwoty, o której mowa w pkt 6 oraz
  2. WANCI w Dniu Wykupu,- po odjęciu przypadającej części ułamkowej;
 10. W odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C – w przypadku większej niż jeden liczby Uczestników posiadających odpowiednio Certyfikaty Inwestycyjne serii A oraz Certyfikaty Inwestycyjne serii C, wykupowi podlegają Certyfikaty Inwestycyjne, w liczbie ustalonej zgodnie z pkt 9, oraz proporcjonalnej do udziałów poszczególnych Uczestników w ogólnej liczbie Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, wyemitowanych przez Fundusz, po odjęciu przypadających części ułamkowych;
 11. W przypadku wykupów automatycznych, Towarzystwo dokonuje blokady w Ewidencji Uczestników Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, na 2 (słownie: dwa) Dni Robocze przed Dniem Wykupu;
 12. Nie później niż na 2 (słownie: dwa) dni przed Dniem Wykupu, Uczestnik może żądać zmiany rachunku bankowego, na który zostaną wypłacone środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C. Uczestnik powinien złożyć żądanie zmiany rachunku bankowego na formularzu żądania zmiany rachunku bankowego udostępnionym przez Towarzystwo lub Dystrybutora;
 13. Żądania zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w pkt 12, będą przyjmowane w formie pisemnej przez Towarzystwo lub Dystrybutora. Podpis pod żądaniem zmiany rachunku bankowego powinien zostać poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora;
 14. Żądanie zmiany rachunku bankowego złożone po terminie nie zostanie zrealizowane;
 15. W przypadku braku zmiany rachunku bankowego, środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu automatycznego wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych zostaną wypłacone na ostatni podany przez Uczestnika rachunek bankowy przeznaczony do wypłat środków pieniężnych z Funduszu;
 16. Kwoty ztytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C wypłacane są w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od Dnia Wykupu przelewem na rachunek bankowy Uczestnika, od którego Fundusz wykupił Certyfikaty Inwestycyjne;
 17. W przypadku, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, wypłata kwot ztytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie następowała z potrąceniem odpowiednich podatków

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail: infolartiq@ipopema.pl

Pozostajemy również do Państwa dyspozycji za pośrednictwem dedykowanej Infolinii, dostępnej w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00, pod numerem telefonu: (22) 123 01 49.
Do pobrania

2020_01_16_IPOPEMA TFI Murapol_ogloszenie planowany wykup (003)pdf