Informacja o czynnościach podejmowanych przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w funduszu LUMEN Profit 30 NSFIZ

25.02.2020


 
2020-02-14
Szanowni Państwo,
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo” lub „IPOPEMA TFI”) informuje, że od dnia przejęcia zarządzania funduszem LUMEN Profit 30 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz”), podjęło m.in. następujące czynności:
  • weryfikacja otrzymanej od depozytariusza dokumentacji Funduszu oraz jej uzupełnianie,
  • zapoznanie się ze składem portfela Funduszu,
  • gromadzenie danych i dokumentacji niezbędnej do dokonania wyceny aktywów Funduszu,
  • bieżące kontakty z podmiotami świadczącymi na rzecz Funduszu usługi celem ustalenia zakresu czynności koniecznych do podjęcia.
 
Towarzystwo podjęło także rozmowy z dotychczasowym Zarządzającym portfelem inwestycyjnym Funduszu (i jednocześnie Gwarantem realizacji celu inwestycyjnego Funduszu wskazanym w statucie), tj. Kancelarią Medius S.A. z siedzibą w Krakowie. Rozmowy dotyczą w szczególności podpisania nowej umowy o Zarządzanie całością lub częścią portfela inwestycyjnego Funduszu oraz przygotowania harmonogramu działań, zmierzających do realizacji postanowień statutu Funduszu w zakresie wykupu wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych.
Intencją Towarzystwa jest zapewnienie wymaganej płynności oraz stopy zwrotu w porozumieniu z dotychczasowym Gwarantem, przy wykorzystaniu  przewidzianych mechanizmów zabezpieczających (. emisja gwarancyjna) w terminach określonych w statucie Funduszu.
Towarzystwo dokłada wszelkich starań, aby dokonać wykupu certyfikatu inwestycyjnych Funduszu w terminie wykupu wskazanym w statucie Funduszu, z zachowaniem najwyższych standardów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Towarzystwo nie gwarantuje jednak, że przedmiotowa czynność zostanie dokonana we wskazanym powyżej terminie.
 
Dalsze informacje będą publikowane na stronie internetowej Towarzystwa (www.ipopematfi.pl).
Jednocześnie informujemy, iż w celu ułatwienia Państwu dostępu do informacji, utworzyliśmy kontaktowy adres e-mail: infolartiq@ipopema.pl
Pozostajemy również do Państwa dyspozycji za pośrednictwem dedykowanej Infolinii, dostępnej w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00 pod numerem telefonu: (22) 123 01 49.

 
Do pobrania

2020_02_25_LP30_komunikt na wwwpdf