Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 5 października 2012 r.

2012-10-05

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianach w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1) art. 20 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Emisje Specjalne, o których mowa w ust. 5b i 5c dokonywane będą w sposób nie powodujący uznania emisji za publiczne proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie.”  

 

2) po art. 20f dodaje się art. 20g w następującym brzmieniu:     

„Art 20g. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F. 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji będzie nie mniej niż 50.000 i nie więcej niż 359.980 Certyfikatów serii F. 

2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii F nie może być niższa niż 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) PLN i wyższa niż 75.595.800 (siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) PLN.    

3. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 1.000 (jeden tysiąc) Certyfikatów i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.        

4. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii F zostanie określona w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii F. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych będzie wyższa niż Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii F.

5. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii F prowadzone będą bezpośrednio przez Towarzystwo lub za pośrednictwem firm inwestycyjnych w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), w terminie i na zasadach określonych w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii F.

6. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane wyłącznie w formie pieniężnej, wyłącznie w formie przelewu bankowego, na wskazany w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii F wydzielony rachunek bankowy Funduszu. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów.  

7. Certyfikaty Inwestycyjne serii F są Certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F nastąpi poprzez proponowanie nabycia skierowane do mniej niż 100, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii F odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Oferowanie Certyfikatów serii F w każdym przypadku nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o ofercie.         

8. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii F będą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, do których Towarzystwo skieruje imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii F. Propozycja nabycia wskazywać może minimalną lub maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii F, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Osoby uprawnione mogą złożyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika.           

9. Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii F. Opłata manipulacyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 2% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które składany jest  zapis oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego F. Szczegółowe zasady naliczania, pobierania oraz stawki opłaty manipulacyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, określa Towarzystwo i podaje do wiadomości w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii F.

10. Dla celów obliczenia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 9 zapisy złożone przez jedną osobę będą traktowane jako jeden zapis.         

11. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii F w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty.   

12. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii F na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii F.”

 

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.                      

 

W/w zmiany w statucie TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X