Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 4 października 2012 r.

2012-09-13

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie art. 6 ust. 5 statutu funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), w związku ze złożonym w dniu 12 września 2012 r. w trybie art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zm.), przez uczestników Funduszu posiadający co najmniej 10% wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych, żądaniem zwołania przez Towarzystwo, zgromadzenia inwestorów Funduszu, zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 4 października 2012 r. na godzinę 10:00.

 

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w kancelarii notarialnej Bartnicki Marek Proniewicz Magdalena Strojny Sławomir S.C. Kancelaria Notarialna w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4. Zgodnie z art. 6 ust. 6 statutu Funduszu i treścią ww. żądania, porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów Funduszu obejmuje:

 

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów,         
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów,      
  3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności,           
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów oraz zdolności do podejmowania uchwał,           
  5. Przyjęcie porządku obrad,    
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych serii F Funduszu w terminie od dnia 5 października 2012 r. do dnia 19 października 2012 r., której łączna wysokość wpłat nie może być niższa niż iloczyn 50.000 i wartości aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii F oraz wyższa niż iloczyn 360.000 i wartości aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii F.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.  

 

 

 

Uchwały Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w w/w zakresie zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów uczestników Funduszu. Uczestnik Funduszu wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Każdy certyfikat inwestycyjny Funduszu posiadany przez uczestnika Funduszu daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu.

 

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu są uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów Funduszu zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu dokonywane jest przez uczestnika Funduszu w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (ze wskazanego w formularzu zapisu lub formularzu aktualizacji danych, adresu email uczestnika Funduszu), w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego uczestnika Funduszu przez Towarzystwo, poprzez złożenie dyspozycji blokady certyfikatów inwestycyjnych do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

 

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 12 września 2012 r.

 

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X