Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 6 lipca 2012 r.

2012-07-06

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianach w statucie funduszu IPOEPMA 8 Selekcji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:          

 

1) w tytule aktu notarialnego zwrot „STATUT IPOPEMA 8 SELEKCJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO” zastępuje się zwrotem „STATUT IPOPEMA OPPORTUNITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY”;

 

2) art. 1 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   

„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą „IPOPEMA Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”, lub nazwą skróconą „IPOPEMA Opportunity FIZ”, zwany dalej w Statucie “Funduszem”.”;           

 

3) w art. 3 pkt 16 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„16) Statut - Statut IPOPEMA Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.”   

4) art. 17 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne, z wyłączeniem wpłat dokonywanych poprzez wnoszenie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 3, można dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew winien zawierać adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne IPOPEMA Opportunity FIZ”.”.

           

5) art. 23 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 23. Przedmiot działalności Funduszu      

1. Celem Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.        

2. Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny w ramach aktywnego zarządzania poprzez inwestowanie od 0% do 100% Aktywów Funduszu w proporcji zależnej od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat, w każdą z poszczególnych kategorii lokat wymienionych w art. 24 ust. 1 z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy i Statutu. Fundusz będzie lokować Aktywa Funduszu zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Fundusz lokując Aktywa Funduszu dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.        

3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego a polityka inwestycyjna realizowana przez Fundusz charakteryzuje się wysokim stopniem ryzyka.        

4. Fundusz działa w imieniu własnym i na własną rzecz.”   

 

6) w art. 24 ust. 1 statutu Funduszu pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:          

„5) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, a także prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych,”;   

 

7) w art. 24 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Dokonywanie lokat w prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, będzie miało na celu zwiększenie rentowności portfela inwestycyjnego Funduszu.”    

8) w art. 24 ust. 6 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Fundusz zawierając umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, może zawierać takie umowy w związku z istniejącymi jak i przyszłymi lokatami Funduszu. Fundusz będzie lokował Aktywa Funduszu wyłącznie w następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne i prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 5: opcje, kontrakty terminowe, kontrakty na różnicę, swapy, umowy forward.”         

 

9) w art. 24 ust. 19 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:      

„19. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy lub określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, dla których bazę stanowią:       

1) metale,     

2) towary,     

3) energia,   

4) wielkość produkcji,        

5) emisja zanieczyszczeń.”          

 

10) w art. 24 po ust. 19 dodaje się ust. 19a w następującym brzmieniu:         

„19a. Wartość bazy dla praw majątkowych wskazanych w ust. 1 pkt 5, wyznacza się przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w ust. 16 – 16c, przy czym odniesienie do takiej samej bazy Instrumentu Pochodnego należy rozumieć jako odniesienie do tego samego gatunku rzeczy lub tego samego rodzaju energii, miernika albo limitu wielkości produkcji bądź emisji zanieczyszczeń.”         

 

11) w art. 35 ust. 6 wzór matematyczny zastępuje się wzorem: 

„WZ =  max {0; 0,15 * [WANCI_1i – WANCI_0i * (1 +0,1 * Ti/365)]})”           

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.                   

 

Ww. zmiany w statucie funduszu IPOPEMA 8 Selekcji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie:

1)    w przypadku zmian, o których mowa w pkt 1 – 5 i 11 - z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia;

2)    w przypadku zmian, o których mowa w pkt 6 – 10 - w dniu 4 września 2012 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X