Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 5 lipca 2012 r.

2012-07-05

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianach w statucie funduszu IPOEPMA 8 Selekcji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:          

 

1) W art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. g) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się nową lit. h) w następującym brzmieniu:          

„h) wyrażania zgody na zmiany statutu Funduszu i określenia terminu wejścia w życie tych zmian, o ile Towarzystwo postanowi o poddaniu tych zmian pod głosowanie Zgromadzeniu Inwestorów.”          

 

2) Po art. 20f dodaje się art. 20g w następującym brzmieniu:     

„Art. 20g Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii H 

1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii H nie może być niższa niż 182.518,38 złotych oraz wyższa niż 82.962.900 złotych.          

2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne ósmej emisji będzie nie mniej niż 22 i nie więcej niż 10.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii H. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 22 Certyfikaty i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.           

3. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii H prowadzi bezpośrednio Towarzystwo, w terminach i na zasadach wskazanych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii H. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

4. Certyfikaty Inwestycyjne serii H są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii H nastąpi poprzez proponowanie nabycia skierowane do mniej niż 100, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzone w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Oferowanie Certyfikatów serii H w każdym przypadku nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o ofercie.     

5. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane wyłącznie w formie pieniężnej, wyłącznie w formie przelewu bankowego, na wskazany w Warunkach emisji Certyfikatów serii H wydzielony rachunek bankowy Funduszu. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów.           

6. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii H w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty.  

7. Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii H, o której mowa w art. 16 ust. 14 Statutu, w wysokości nie przekraczającej 2% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które składany jest  zapis oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego          

8. Szczegółowe zasady pobierania opłaty manipulacyjnej określone zostaną w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii H.”    

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.                   

 

Ww. zmiany w statucie funduszu IPOPEMA 8 Selekcji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X