Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 6 lipca 2012 r.

2012-06-15

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie art. 6 ust. 5 statutu funduszu IPOPEMA 8 Selekcji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 6 lipca 2012 r. na godzinę 11:00.

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w biurze IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przy ul. Grójeckiej 5 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
  3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych serii H.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmian statutu Funduszu w zakresie polityki inwestycyjnej Funduszu oraz wyrażenia zgody na wejście w życie tych zmian z dniem ogłoszenia.
  8. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

 

Szczegółowy opis podejmowanych uchwał:

 

1. Przedmiotem uchwały, o której mowa w pkt 6 porządku obrad będzie wyrażenie przez Zgromadzenie Inwestorów zgody na przeprowadzenie przez Fundusz kolejnej emisji certyfikatów inwestycyjnych, w ramach której zaoferowane zostaną certyfikaty inwestycyjne serii H Funduszu, i które zgodnie ze statutem Funduszu nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

2. Przedmiotem uchwały, o której mowa w pkt 7 porządku obrad będzie wyrażenie przez Zgromadzenie Inwestorów zgody na:

1)      zmiany i wejście w życie zmian statutu Funduszu z dniem ogłoszenia, polegających na tym, że:

a)      w tytule aktu notarialnego zwrot „STATUT IPOPEMA 8 SELEKCJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO” zastępuje się „STATUT IPOPEMA OPPORTUNITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY”;

b)      art. 1 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą „IPOPEMA Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”, lub nazwą skróconą „IPOPEMA Opportunity FIZ”, zwany dalej w Statucie “Funduszem”.”;

c)      w art. 3 pkt 16 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„16)    Statut - Statut IPOPEMA Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.”

d)      art. 17 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne, z wyłączeniem wpłat dokonywanych poprzez wnoszenie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 3, można dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew winien zawierać adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne IPOPEMA Opportunity FIZ”.”.

2)      zmianę i wejście w życie zmiany statutu Funduszu z dniem ogłoszenia, polegającej na tym, że art. 23 statutu Funduszu otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„Art. 23. Przedmiot działalności Funduszu

1.   Celem Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

2.   Fundusz realizluje swój cel inwestycyjny w ramach aktywnego zarządzania poprzez inwestowanie od 0% do 100% Aktywów Funduszu w proporcji zależnej od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat, w każdą z poszczególnych kategorii lokat wymienionych w art. 24 ust. 1 z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy i Statutu. Fundusz będzie lokować Aktywa Funduszu zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Fundusz lokując Aktywa Funduszu dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. 

3.   Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego a polityka inwestycyjna realizowana przez Fundusz charakteryzuje się wysokim stopniem ryzyka.

4.   Fundusz działa w imieniu własnym i na własną rzecz.”

3)      zmiany i wejście w życie zmian statutu Funduszu z dniem 4 września 2012 r., polegającej na tym, że:

a)      w art. 24 ust. 1 statutu Funduszu pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, a także prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych,”;

b)      w art. 24 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Dokonywanie lokat w prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, będzie miało na celu zwiększenie rentowności portfela inwestycyjnego Funduszu.”

c)      w art. 24 ust. 6 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Fundusz zawierając umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, może zawierać takie umowy w związku z istniejącymi jak i przyszłymi lokatami Funduszu. Fundusz będzie lokował Aktywa Funduszu wyłącznie w następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne i prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 5: opcje, kontrakty terminowe, kontrakty na różnicę, swapy, umowy forward.”

d)      w art. 24 ust. 19 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„19.     Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy lub określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, dla których bazę stanowią:   

1)        metale,          

2)        towary,          

3)        energia,

4)        wielkość produkcji,

5)        emisja zanieczyszczeń.”

e)      w art. 24 po ust. 19 dodaje się ust. 19a w następującym brzmieniu:

„19a. Wartość bazy dla praw majątkowych wskazanych w ust. 1 pkt 5, wyznacza się przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w ust. 16 – 16c, przy czym odniesienie do takiej samej bazy Instrumentu Pochodnego należy rozumieć jako odniesienie do tego samego gatunku rzeczy lub tego samego rodzaju energii, miernika albo limitu wielkości produkcji bądź emisji zanieczyszczeń.”

4)      zmiany i wejście w życie zmiany statutu Funduszu z dniem ogłoszenia, polegającej na tym, że w art. 35 ust. 6 wzór matematyczny zastępuje się wzorem:

„WZ = max {0; 0,15 * [WANCI_1i – WANCI_0i * (1 +0,1 * Ti/365)]})”

Uchwały Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w w/w zakresie zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów uczestników Funduszu. Uczestnik Funduszu wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Każdy certyfikat inwestycyjny Funduszu posiadany przez uczestnika Funduszu daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu.

 

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu są uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów Funduszu zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu dokonywane jest przez uczestnika Funduszu w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (ze wskazanego w formularzu zapisu lub formularzu aktualizacji danych, adresu email uczestnika Funduszu), w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego uczestnika Funduszu przez Towarzystwo, poprzez złożenie dyspozycji blokady certyfikatów inwestycyjnych do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

 

Warszawa, dnia 15 czerwca 2012 r.

 

 

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X