Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 11 czerwca 2012 r.

2012-05-18

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie art. 6 ust. 5 statutu funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 11 czerwca 2012 r. na godzinę 14:00.

 

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w biurze IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., przy ul. Grójeckiej 5 (VI piętro) w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
  3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę definicji „i” w art. 20 ust. 5f pkt 1 statutu Funduszu.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

 

Szczegółowy opis i skutek podejmowanej uchwały:

Pomimo, że Zgromadzenie Inwestorów Funduszu nie posiada uprawnienia do decydowania o zmianach statutu Funduszu, Towarzystwo, biorąc pod uwagę, że dla uczestnika Funduszu posiadającego certyfikaty inwestycyjne Funduszu, zmiana ta jest kwestią istotną, zdecydowało się umożliwić uczestnikom Funduszu wypowiedzenie się co do kwestii planowanej zmiany.

 

Przedmiotem uchwały będzie wyrażenie przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu zgody na zmianę definicji „i” w art. 20 ust. 5f pkt 1 statutu Funduszu w ten sposób, że zostanie usunięty zwrot „, z wyłączeniem Emisji Specjalnych”. Zmiana spowoduje zmianę zasad naliczania wartości MLES. W obecnym brzmieniu statutu Funduszu do wyliczania wartości MLES nie są brane pod uwagę certyfikaty inwestycyjne wyemitowane w ramach Emisji Specjalnych. W wyniku przedmiotowej zmiany, przy wyliczaniu wartości MLES będą brane pod uwagę także wyemitowane przez Fundusz w ramach Emisji Specjalnych, certyfikaty inwestycyjne.

 

Poniżej Towarzystwo przedstawia obecne brzmienie przedmiotowej definicji oraz brzmienie, które zostanie poddane pod głosowanie na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu:

 

1)      obecne brzmienie:

„i – oznaczenie każdego kolejnego Certyfikatu, który istniał w okresie obrotowym, za który naliczana jest wartość MLES, w odniesieniu do każdej serii Certyfikatów, z wyłączeniem Emisji Specjalnych;”

 

2)      brzmienie, które zostanie poddane pod głosowanie:

„i – oznaczenie każdego kolejnego Certyfikatu, który istniał w okresie obrotowym, za który naliczana jest wartość MLES, w odniesieniu do każdej serii Certyfikatów;”

 

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 2 powyżej zostaną dokonane przez Towarzystwo pod warunkiem, że za przyjęciem uchwały będą jednogłośnie głosować wszyscy uczestnicy Funduszu obecni i uprawnieni do głosowania na przedmiotowym Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu.

 

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności). Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Uczestnika przez Towarzystwo.

 

 

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X