Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 13 grudnia 2011 r.

2011-12-13

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianach w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1) w art. 20 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Fundusz przeprowadzi kolejne Emisje Certyfikatów Inwestycyjnych, oznaczone kolejnymi literami alfabetu począwszy od litery „B”.”

 

2) w art. 20 ust. 5b otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5b. Emisje Specjalne oznacza się literą „S” i kolejnymi cyframi arabskimi począwszy od cyfry „1”. Emisje Specjalne przeprowadza się każdego kolejnego roku kalendarzowego, w liczbie nie większej niż jedna Emisja Specjalna w danym roku kalendarzowym, pod warunkiem że Zgromadzenie Inwestorów wyrazi na nią zgodę. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty każdej kolejnej Emisji Specjalnej, począwszy od roku 2012, przypada każdego 7 dnia następującego po ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 Statutu, w każdym poprzednim roku kalendarzowym.”

 

3) W art. 22 ust. 5 pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3) Uczestnik Funduszu może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w siedzibie Towarzystwa albo w innym miejscu wskazanym na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, najpóźniej na 90 dni przed Dniem Wykupu. Żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Fundusz oraz wskazywać liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione oraz datę Dnia Wykupu. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie jest realizowane,”

 

4) w art. 22 ust. 5 pkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:         

„8) środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz niezwłocznie po Dniu Wykupu, nie później jednak niż w 7 dniu po Dniu Wykupu, przez przekazanie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Funduszu w formularzu złożonym Towarzystwu kwoty środków pieniężnych. Uczestnik może dokonać zmiany wskazanego w żądaniu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych rachunku bankowego nie później niż w Dniu Wykupu, którego dotyczy dane żądanie wykupu. Zmiana rachunku bankowego, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje poprzez złożenie oświadczenia o zmianie rachunku bankowego albo formularza aktualizacji danych, udostępnionych na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopema.pl. Oświadczenie o zmianie rachunku bankowego albo formularz aktualizacji danych Uczestnik może złożyć w siedzibie Towarzystwa lub w innym miejscu wskazanym na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl.”  

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.                   

W/w zmiany w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X