Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 16 marca 2011 r.

2011-03-16

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOEPMA 8 Selekcji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, polegającej na tym, że:

 1) W art. 3 statutu po pkt 6) dodaje się pkt 6a) o następującym brzmieniu:

„6a) Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w którym odbywa się regularna sesja na GPW.”

2) Po art. 20e statutu dodaje się art. 20f o następującym brzmieniu:

„Art. 20f Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii G

1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii G nie może być niższa niż 228.578 złotych oraz wyższa niż 114.289.000 złotych.

2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne siódmej emisji będzie nie mniej niż 20 i nie więcej niż 10.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii G. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 20 Certyfikatów i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.

3. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii G prowadzi bezpośrednio Towarzystwo lub za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – wskazanymi w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii G, w terminie, na zasadach i w miejscach wskazanych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii G. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

4. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii G nastąpi w drodze publicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie.

5. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane wyłącznie w formie pieniężnej, wyłącznie w formie przelewu bankowego, na wskazany w Warunkach emisji Certyfikatów serii G rachunek bankowy Funduszu. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów.

6. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii G w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty.

7. Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii G, o której mowa w art. 16 ust. 14 Statutu.

8. Szczegółowe zasady pobierania opłaty manipulacyjnej określone zostaną w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii G.”

           

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.                  

 

Ww. zmiana w statucie funduszu IPOPEMA 8 Selekcji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X