Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 1 kwietnia 2010 r.

2010-04-01

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 lutego 2010 r. (sygn. DFL/4034/19/21/09/10/V/47/32-2/PO) ogłasza o zmianach w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:


1) W Art. 7 ust. 1 skreśla się pkt 4.

2) W Art. 22 ust. od 4 do 6 otrzymują nowe następujące brzmienie:
„4. Z posiadaniem Certyfikatów związane są następujące prawa:
1) prawo do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z art. 6 – 8,
2) prawo do wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym,
3) prawo do żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.
5. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na następujących zasadach:
1) z zastrzeżeniem poniższych punktów, Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w pierwszym Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 w każdym kolejnym roku kalendarzowym („Dzień Wykupu”),
2) wykup Certyfikatów Inwestycyjnych nie wymaga odrębnej uchwały Towarzystwa lub Zgromadzenia Inwestorów,
3) Uczestnik Funduszu może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w siedzibie Towarzystwa najpóźniej na 90 dni przed Dniem Wykupu. Żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Fundusz oraz wskazywać liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione oraz datę Dnia Wykupu. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie jest realizowane,
4) żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być odwołane tylko za zgodą Towarzystwa,
5) w związku ze złożeniem przez Uczestnika Funduszu żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Towarzystwo prowadzące Ewidencję Uczestników Funduszu dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych, a następnie w związku z ich wykupem Towarzystwo dokona wpisu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi do Ewidencji Uczestników Funduszu,
6) cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu,
7) kwota przypadająca Uczestnikowi Funduszu do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być pomniejszona o podatki, do pobrania których Fundusz jest zobowiązany jako płatnik,
8) środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz niezwłocznie po Dniu Wykupu, nie później jednak niż w 7 dniu po Dniu Wykupu, przez przekazanie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Funduszu w formularzu złożonym Towarzystwu kwoty środków pieniężnych.
6. Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych może nastąpić wyłącznie w przypadku, w którym Fundusz w Dniu Wykupu posiada aktywa płynne pozwalające na wypłatę środków z tytułu umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych w związku z ich wykupem. Przez aktywa płynne rozumie się lokaty Funduszu w:
1) Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz akcje notowane na GPW,
2) waluty,
3) depozyty.”.

 

3) W Art. 34 ust. 1 pkt 4) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„4) koszty związane z inwestycjami w kategorie lokat określone w art. 24 ust. 2, obejmujące wynagrodzenie doradców zewnętrznych związane z wyborem, przez Fundusz lokat, koszty doradztwa prawnego i podatkowego oraz obciążające Fundusz opłaty sądowe i notarialne związane z tworzeniem, nabywaniem i zbywaniem, przez Fundusz lokat, o których mowa w art. 24 ust. 2,”.

 

4) W Art. 35 ust. 2 wartość 4% zastępuje się wartością 1,8%.

 

5) Art. 35 ust. 4 i 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„4. Wynagrodzenie miesięczne Towarzystwa będzie liczone jako suma wartości obliczonych na każdy dzień w miesiącu stanowiących 1/365 albo 1/366 w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, iloczynu stawki do 1,8% i Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny poprzedniego kwartału kalendarzowego.
5. W przypadku otwarcia ksiąg rachunkowym Funduszu w trakcie kwartału kalendarzowego, wynagrodzenie miesięczne Towarzystwa do końca kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie ksiąg rachunkowych Funduszu, będzie liczone jako suma wartości obliczonych na każdy dzień w miesiącu stanowiących 1/365 albo 1/366 w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, iloczynu stawki do 1,8% i wartości Aktywów Funduszu zebranych w ramach zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A.”

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

W/w zmiany w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X