Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 7 stycznia 2010 r.

2010-01-07

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianach w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że po art. 20c dodaje się art. 20d i art. 20e w następującym brzmieniu:

„Art 20d. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii E.
1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne piątej emisji będzie nie mniej niż 2.000 i nie więcej niż 500.000 Certyfikatów serii E.
2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii E nie może być niższa niż 299.960 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) PLN i wyższa niż 74.990.000 (siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) PLN.
3. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 2.000 Certyfikatów i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.
4. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii E zostanie określona w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii E. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych będzie niższa niż Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E. Różnica między ceną emisyjną Certyfikatów Inwestycyjnych serii E a Wartością Aktywów Netto Funduszu przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E będzie wynosiła maksymalnie 5,33 PLN.
5. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii E prowadzone będą bezpośrednio przez Towarzystwo lub za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, banków krajowych wykonujących działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), w terminie i na zasadach określonych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii E.
6. Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii E. Opłata manipulacyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 1,5% ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii E, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
7. Stawka opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii E jest zależna od liczby posiadanych przez Uczestnika Certyfikatów lub liczby Certyfikatów, na które składany jest zapis. Szczegółowe zasady naliczania oraz stawki opłaty manipulacyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim określa Towarzystwo i podaje do wiadomości w Warunkach Emisji.
8. Dla celów obliczenia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 6 zapisy złożone przez jedną osobę będą traktowane jako jeden zapis.
9. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii E w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty.
10 Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji.”

Art 20e. Emisja Specjalna Certyfikatów Inwestycyjnych serii S1.
1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne pierwszej Emisji Specjalnej będzie nie mniej niż 1 i nie więcej niż 29.230 Certyfikatów serii S1.
2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii S1 nie może być niższa niż 1 (jeden) PLN i wyższa niż 29.230 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) PLN i została określona zgodnie z art. 20 ust. 5f. Wartość MLES, o której mowa w art. 20 ust. 5f, w odniesieniu do Emisji Specjalnej serii S1 wynosi 29.230 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści).
3. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 1 Certyfikat i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.
4. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii S1 zostanie określona w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii S1. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych będzie niższa niż Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii S1. Różnica między ceną emisyjną Certyfikatów Inwestycyjnych serii S1 a Wartością Aktywów Netto Funduszu przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii S1 będzie wynosiła maksymalnie 154,31 PLN.
5. Emisja Specjalna serii S1 następuje poprzez imienne proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane wyłącznie do: Pana Konrada Łapińskiego, Pana Michała Błach, Pana Roberta Przytuła lub do wskazanych przez nich podmiotów, w sposób który nie będzie powodował uznania Emisji Specjalnej serii S1 za publiczne proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie.
6. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii S1 prowadzone będą bezpośrednio przez Towarzystwo w terminie i na zasadach określonych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii S1.
7. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii S1.
8. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii S1 w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty.
9. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji.”Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

W/w zmiany w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X