Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 7 maja 2015 r.

2015-05-07

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA OPPORTUNITY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że po art. 20l dodaje się art. 20m w następującym brzmieniu:          

 

„Art. 20m Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii N

1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii N nie może być niższa niż 91.197,40 złotych oraz wyższa niż 911.974.000,00 złotych.         

2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji będzie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 100.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii N.      

3. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii N może obejmować minimalnie 1 Certyfikat i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty, z zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.

4. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne serii N, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.   

5. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii N prowadzi bezpośrednio Towarzystwo, w terminach i na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii N. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

6. Certyfikaty Inwestycyjne serii N są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii N nastąpi poprzez proponowanie nabycia skierowane do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzone w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Oferowanie Certyfikatów serii N w każdym przypadku nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o ofercie.  

7. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane wyłącznie w formie pieniężnej, wyłącznie w formie przelewu bankowego, na wskazany w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii N wydzielony rachunek bankowy Funduszu. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów.          

8. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii N w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty.

9. Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii N w maksymalnej wysokości 3% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii N, na które składany jest zapis oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii N.”   

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.       

           

W/w zmiana w statucie funduszu IPOPEMA OPPORTUNITY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X