Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

2015-04-30

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach statutu funduszu IPOPEMA Global Macro Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1)       w art. 25 Statutu Funduszu po ust. 30 dodaje się ust. 31 w następującym brzmieniu:        

„31. Fundusz może nabywać jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z wyłączeniem nabywania ich w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy.”;

 

2)       Art. 35 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmieniu:

„2. Wynagrodzenie stałe  za zarządzanie obciąża Aktywa Funduszu i nie może być wyższe niż 1,6% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku (średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu w danym roku stanowi średnia arytmetyczną Wartości Aktywów Netto Funduszu z każdego Dnia Wyceny stanowiącego w danym roku kalendarzowym podstawę do kalkulacji wynagrodzenia stałego).”;

 

3)       Art. 35 ust. 6 – 9 Statutu Funduszu otrzymują nowe, następujące brzmienie:  

„6. Wynagrodzenie zmienne obciąża Aktywa Funduszu i jest naliczane, w odniesieniu do każdego Certyfikatu, według poniższego wzoru:     

WZ = ∑ni=1 max {0; 0,12 * [WANCI_1i – WANCI_0i * (1+2 * BENCHi)]})   

gdzie:          

max (A; B) - funkcja zwracająca wyższy z żądanych argumentów A lub B;        

WZ - wartość wynagrodzenia zmiennego;       

i - oznaczenie każdego kolejnego Certyfikatu, który istniał w okresie obrotowym, za który naliczane jest wynagrodzenie zmienne, w odniesieniu do każdej serii Certyfikatów;         

n - całkowita liczba Certyfikatów, w odniesieniu do których naliczane jest wynagrodzenie zmienne;  

WANCI_1i - wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny przed naliczeniem wynagrodzenia zmiennego, w późniejszej z dat, w której istniał i-ty Certyfikat:   

a)       Dzień Wyceny, w którym dokonana została wycena wartości Aktywów Netto na Certyfikat na potrzeby faktycznie zrealizowanego wykupu danego Certyfikatu albo

b)       ostatni Dzień Wyceny w danym kwartale kalendarzowym - w pozostałych przypadkach;         

WANCI_0i - oznacza jedną z wartości:

a)       cenę emisyjną i-tego Certyfikatu albo wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na ostatni Dzień Wyceny kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał kalendarzowy, za który liczone jest wynagrodzenie zmienne, w zależności od tego, która z wartości jest wyższa - jeżeli w kwartale kalendarzowym, za który obliczane jest wynagrodzenie zmienne miała miejsce emisja tegoż Certyfikatu albo

b)       wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na ostatni Dzień Wyceny kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał kalendarzowy, za który liczone jest wynagrodzenie zmienne - w pozostałych przypadkach;

BENCHi – iloczyn stosunku liczby dni Ti do 365 i stopy referencyjnej w wysokości stawki WIBOR dla pożyczek 12-miesięcznych z dnia ustalenia WANCI_0i dla danego i-tego Certyfikatu;          

Ti - liczba dni kalendarzowych od Dnia Wyceny odpowiadającego WANCI_0 (odpowiednio, dnia przydziału Certyfikatu albo ostatniego Dnia Wyceny poprzedzającego kwartału kalendarzowego) do Dnia Wyceny odpowiadającego WANCI_1 (odpowiednio, Dnia Wykupu lub ostatniego Dnia Wyceny w danym kwartale kalendarzowym) w odniesieniu do i-tego Certyfikatu.       

7.       Okresem obrotowym, za który naliczane jest wynagrodzenie zmienne, jest każdy kwartał kalendarzowy, w którym działał Fundusz. Okresem obrotowym dla naliczonego wynagrodzenia zmiennego od umorzonych certyfikatów inwestycyjnych jest miesiąc kalendarzowy.     

8.       Fundusz w każdym Dniu Wyceny tworzy rezerwę na wynagrodzenie zmienne.     

9.       Wynagrodzenie zmienne jest pobierane przez Towarzystwo z Aktywów Funduszu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu, o którym mowa w ust. 7, za który zostało naliczone.”.   

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.               

 

Zmiany w statucie IPOPEMA Global Macro Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wskazane w pkt 1) oraz w pkt 2) wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zmiany wskazane w pkt 3) wchodzą w życie w dniu 1 lipca 2015 r.

 

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X