Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

2015-04-30

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach statutu funduszu IPOPEMA Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1)       w Art. 24 statutu Funduszu po ust. 25 dodaje się ust. 26 w następującym brzmieniu:          

„26. Fundusz może nabywać jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z wyłączeniem nabywania ich w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy.;

 

2)       Art. 35 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie obciąża Aktywa Funduszu i nie może być wyższe niż 1,8% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku (średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu w danym roku stanowi średnia arytmetyczną Wartości Aktywów Netto Funduszu z każdego Dnia Wyceny stanowiącego w danym roku kalendarzowym podstawę do kalkulacji wynagrodzenia stałego).”;

         

3)       Art. 35 ust. 7 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Okresem obrotowym, za który naliczane jest wynagrodzenie zmienne, jest każdy rok kalendarzowy, w którym działał Fundusz. Okresem obrotowym dla naliczonego wynagrodzenia zmiennego od umorzonych certyfikatów inwestycyjnych jest miesiąc kalendarzowy.”.

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.               

 

Ww. zmiany w statucie IPOPEMA Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X