Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 12 lutego 2015 r.

2015-02-12

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w statucie funduszu IPOPEMA MegaTrends Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób że:  

 

1) w art. 3 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w następującym brzmieniu:    

„11a) ETF (ang. Exchange Traded Fund - fundusz notowany na giełdzie) to instytucja wspólnego inwestowania notowana na giełdzie, której zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego.”        

 

2) art. 14 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A, dokonywane będą wyłącznie na wskazany przez Towarzystwo wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza.”      

 

3) tytuł art. 20 otrzymuje brzmienie: „Art 20. Kolejne emisje Certyfikatów”

           

4) art. 22 ust. 5 pkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2) Uczestnik Funduszu może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w siedzibie Towarzystwa albo w innym miejscu wskazanym na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, najpóźniej pierwszego Dnia Roboczego miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu. Żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Fundusz oraz wskazywać liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione, Dzień Wykupu oraz sposób wypłaty środków pieniężnych pochodzących z wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. Żądanie wykupu złożone później niż pierwszego Dnia Roboczego miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu, o ile wskazany przez Uczestnika Funduszu Dzień Wykupu przypada w tym miesiącu, nie jest realizowane.”          

 

5) art. 22 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Wykupienie Certyfikatów nastąpi z uwzględnieniem wartości aktywów płynnych w Dniu Wykupu, na które składają się środki pieniężne oraz lokaty określone w art. 25 ust. 1 pkt 3 i 8, do ich wysokości. W przypadku, gdy wartość aktywów płynnych uniemożliwia pełną realizację wszystkich żądań wykupu, wówczas wszystkie złożone żądania wykupu są proporcjonalnie redukowane w dół do całkowitej liczby Certyfikatów, w taki sposób, aby łączna wartość wykupywanych Certyfikatów po redukcji była możliwie najbliższa, lecz nie przekraczała wartości aktywów płynnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Niewykupione Certyfikaty w związku z brakiem odpowiedniego poziomu aktywów płynnych, mogą być wykupione przez Uczestnika na podstawie ponownie złożonego żądania zgodnie z powyższymi postanowieniami.” 

 

6) art. 22 ust. 11 i 12 otrzymują nowe, następujące brzmienie:  

„11. Fundusz może znieść lub obniżyć opłatę manipulacyjną za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych, w trybie o którym mowa w ust. 10. Obniżenie lub zniesienie tej opłaty może być uzależnione od liczby Certyfikatów podlegających wykupieniu.    

12. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii, w trybie o którym mowa w ust. 10, publikowane jest na stronie internetowej www.ipopema.pl. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 Dni Roboczych od Dnia Wykupu Certyfikatów danej serii.”        

 

7) art. 23 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Wysokość Świadczenia dodatkowego zależeć będzie od średniej Wartości Aktywów Netto przypadających na posiadane przez danego Uczestnika Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne w okresie rozrachunkowym oraz długości okresu rozrachunkowego.”

 

8) art. 24 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny w ramach aktywnego zarządzania przede wszystkim poprzez inwestycje w instrumenty finansowe spółek, będących beneficjentami długoterminowych trendów: demograficznych, geopolitycznych, technologicznych oraz w dziedzinach ochrony zdrowia i energii. W skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą również wchodzić instrumenty finansowe, dające ekspozycje na obszary geograficzne, sektory i branże, których perspektywy są uzależnione od wyżej wymienionych trendów. Fundusz ma zasięg globalny i może lokować swoje Aktywa na rynkach międzynarodowych mając na uwadze cel inwestycyjny Funduszu oraz osiągnięcie geograficznej dywersyfikacji lokat Funduszu. Spektrum inwestycyjne Funduszu obejmuje w szczególności rynki krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, OECD oraz rynki państw rozwijających się.” 

9) art. 25 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu, ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub zwiększania rentowności portfela inwestycyjnego. Dokonywanie lokat w Towarowe Instrumenty Pochodne będzie miało na celu zwiększenie rentowności portfela inwestycyjnego Funduszu. Fundusz będzie lokował Aktywa Funduszu w następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne: opcje, kontrakty terminowe, kontrakty na różnicę, swapy, umowy forward.”       

 

10) art. 25 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:          

„5. W przypadku Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, dla których Bazę Instrumentu Pochodnego stanowi indeks, indeks ten oparty będzie o instrumenty notowane na co najmniej jednym rynku zorganizowanym zlokalizowanym na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Stowarzyszenia Wolnego Handlu Ameryki Łacińskiej (LAFTA), Greater Arab Free Trade Area (GAFTA), Rosji, Chin albo państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; oraz spełniający łącznie następujące warunki:           

1) jego skład uwzględnia odpowiednio wymogi rozproszenia ryzyka inwestycyjnego, w szczególności:           

a) zmiany ceny lub aktywność transakcyjna w odniesieniu do jednego składnika indeksu nie wpływa w sposób istotny na wartość indeksu,       

b) indeks składa się z co najmniej 10 składników;     

2) stanowi on miarodajny wskaźnik charakteryzujący rynek, do którego się odnosi, w szczególności:           

a) indeks w odpowiedni i właściwy sposób odzwierciedla wyniki reprezentatywnej grupy składników będących przedmiotem obrotu na rynku, do którego się odnosi,

b) dokonywana jest regularna weryfikacja składu indeksu, która może skutkować zmianami tego składu dokonywanymi zgodnie z ustalonymi kryteriami, w celu zapewnienia, że spełniony jest warunek, o którym mowa w lit. a,         

c) składniki indeksu charakteryzują się płynnością, która w razie potrzeby umożliwia odzwierciedlenie składu indeksu w stopniu wystarczającym do zastosowania przez Fundusz strategii zabezpieczającej przed zmianami wartości indeksu;         

3) wartość i ogólne zasady konstrukcji indeksu są udostępniane do publicznej wiadomości.”

 

11) art. 25 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:          

„7. Z inwestycją w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne i Towarowe Instrumenty Pochodne, związane są następujące rodzaje ryzyk, które są mierzone przez Fundusz nie rzadziej niż raz na kwartał:          

1) w przypadku wszystkich rodzajów Instrumentów Pochodnych i Towarowych Instrumentów Pochodnych:          

a) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego lub Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny Instrumentu Bazowego lub Bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych monitorowane jest poprzez pomiar wartości różnicy pomiędzy wyceną rynkową Instrumentu Pochodnego lub Towarowego Instrumentu Pochodnego a jego wyceną modelową i mierzone jest poprzez pomiar procentowego udziału w aktywach Funduszu iloczynu tej różnicy i liczby otwartych przez Fundusz pozycji w tym Instrumencie Pochodnym lub Towarowym Instrumencie Pochodnym,

b) ryzyko rozliczenia transakcji monitorowane jest poprzez pomiar wartości otwartych pozycji w  kontraktach terminowych oraz pomiar wartości rynkowej opcji stanowiących lokaty Funduszu – w odniesieniu do każdego kontrahenta (w tym izby rozliczeniowej) i każdego Instrumentu Pochodnego lub Towarowego Instrumentu Pochodnego z osobna i mierzone jest jako procentowy udział wartości otwartych pozycji w Aktywach Funduszu – w odniesieniu do każdego kontrahenta i każdego Instrumentu Pochodnego lub Towarowego Instrumentu Pochodnego z osobna,          

c) ryzyko płynności Instrumentów Pochodnych lub Towarowych Instrumentów Pochodnych notowanych na Aktywnych Rynkach monitorowane jest poprzez analizę średniego dziennego wolumenu obrotu danym Instrumentem Pochodnym lub Towarowym Instrumencie Pochodnym oraz analizę liczby otwartych pozycji w danym Instrumencie Pochodnym lub Towarowym Instrumencie Pochodnym i mierzone jest jako relacja liczby otwartych pozycji w danym Instrumencie Pochodnym lub Towarowym Instrumencie Pochodnym w portfelu inwestycyjnym Funduszu do średniego dziennego wolumenu obrotu danym Instrumentem Pochodnym lub Towarowym Instrumencie Pochodnym na Aktywnym Rynku w czasie 20 poprzednich sesji notowań, a także jako relacja liczby otwartych pozycji w danym Instrumencie Pochodnym w portfelu inwestycyjnym Funduszu do liczby otwartych pozycji w danym Instrumencie Pochodnym lub Towarowym Instrumencie Pochodnym na Aktywnym Rynku,  

d) ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych związane z zawieraniem umów dotyczących Instrumentów Pochodnych lub Towarowych Instrumentów Pochodnych mierzone jest poprzez pomiar procentowego udziału w portfelu inwestycyjnym Funduszu sumarycznej wartości depozytów zabezpieczających pomniejszonej o wartość depozytów zabezpieczających pozycji przeciwnych, powiększonej  o niezrealizowany zysk na otwartych pozycjach i pomniejszonej o niezrealizowaną stratę na otwartych pozycjach oraz powiększonej o wartość rynkową opcji,         

2) w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: ryzyko kontrahenta, o którym mowa w ust. 8 i 9.”

           

12) art. 26 ust. 8 i 9 otrzymują nowe, następujące brzmienie:     

„8. Fundusz może lokować nie więcej niż 50 % wartości Aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania (w tym ETF), mającą siedzibę za granicą.    

9. Co najmniej 60% Aktywów Netto Funduszu lokowane będzie w udziałowe papiery wartościowe obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe spółek oraz Instrumenty Pochodne, tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, ETF itp., których wartość zależy od zmian cen instrumentów udziałowych. Dla ustalenia wartości Instrumentów Pochodnych, w ramach limitu o którym mowa w zdaniu poprzednim, ustala się wartość pozycji w Bazie Instrumentów Pochodnych w ten sposób, że:

1) od wartości zajętych pozycji długich w Bazie odejmuje się wartość pozycji krótkich w takiej samej Bazie wynikających z Instrumentu Pochodnego o takim samym terminie rozliczenia lub płatności w pełni kompensującego ryzyka wynikające z zajętych pozycji, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 poniżej;       

2) w przypadku gdy integralną część konstrukcji danego Instrumentu Pochodnego stanowi mnożnik lub mnożniki, wartość nominalna Instrumentu Pochodnego wyznaczana jest przy zastosowaniu tego mnożnika bądź mnożników.”      

 

13) art. 29 ust. 1 pkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą (w tym ETF)– w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość tytułów uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości tytułów uczestnictwa do godziny wskazanej w art. 28 ust. 5.”

 

14) art. 42 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:          

„2. Zmiana Statutu nie wymaga zgody Uczestników Funduszu, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. d) i e).”       

 

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.              

 

Ww. zmiany w statucie Funduszu wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X