Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 15 stycznia 2015 r.

2015-01-15

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o zmianie w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że art. 22a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

 

„Art 22a. Świadczenie dodatkowe          

1. Uczestnikowi Funduszu, który objął Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i spełnia warunki określone w ust. 2, Fundusz może przyznać, na wniosek Uczestnika, świadczenie dodatkowe („Świadczenie dodatkowe”) ustalane i wypłacane zgodnie z poniższymi zasadami.        

2. Warunkiem przyznania przez Fundusz Świadczenia dodatkowego jest:         

1) podpisanie przez Uczestnika Funduszu umowy z Funduszem,            

2) posiadanie przez Uczestnika Funduszu, który zawarł umowę, określoną w pkt 1 w danym okresie rozrachunkowym, co najmniej 35.000 Certyfikatów Inwestycyjnych zapisanych w Ewidencji Uczestników Funduszu. Okresem rozrachunkowym jest okres brany pod uwagę przy ustalaniu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, których posiadanie uprawnia Uczestnika Funduszu do otrzymania Świadczenia dodatkowego. Długość okresu rozrachunkowego określona jest w umowie, o której mowa w pkt 1 i może być ustanowiona jako miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny okres rozliczeniowy.  

3. Wysokość Świadczenia dodatkowego ustalona zostanie jako procentowa część wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem określonego w art. 35 ust. 2, naliczonego od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Certyfikaty Inwestycyjne.            

4. Wysokość Świadczenia dodatkowego zależeć będzie od liczby Certyfikatów Inwestycyjnych posiadanych przez Uczestnika  w okresie rozrachunkowym oraz długości okresu rozliczeniowego.            

5. Świadczenie dodatkowe spełniane jest przez Fundusz, ze środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia dla Towarzystwa, przed upływem terminu, w którym wypłacane jest Towarzystwu wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem określone w art. 35 ust. 2.   

6. Spełnienie Świadczenia dodatkowego dokonywane jest poprzez wypłatę Świadczenia dodatkowego w formie pieniężnej na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w umowie, o której mowa w ust. 2 pkt 1.”         

 

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.              

 

W/w zmiana w statucie TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X