Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 1 stycznia 2015 r.

2015-01-01

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o zmianach w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1) art. 22 ust. 5 pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3) Uczestnik Funduszu może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w siedzibie Towarzystwa albo w innym miejscu wskazanym na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, jak również przesłać na adres Towarzystwa. Żądanie wykupu powinno zostać złożone, najpóźniej na 60 dni przed Dniem Wykupu, a w przypadku żądań wykupu przesyłanych na adres Towarzystwa, powinno zostać doręczone Towarzystwu najpóźniej na 60 dni przed Dniem Wykupu. Żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Fundusz oraz wskazywać liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione oraz datę Dnia Wykupu. W przypadku żądań wykupu przesyłanych na adres Towarzystwa, podpis Uczestnika powinien zostać poświadczony przez notariusza (pod rygorem nieważności). Żądanie wykupu złożone lub otrzymane przez Towarzystwo po terminie wskazanym powyżej nie jest realizowane,”  

 

2) art. 22 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Z zastrzeżeniem zdania następnego, liczba Certyfikatów Inwestycyjnych wykupowanych w każdym kolejnym Dniu Wykupu nie może przekroczyć 15% wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych istniejących w danym Dniu wykupu. Towarzystwo może podjąć decyzję o wykupieniu w danym Dniu Wykupu większej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych niż wynikająca z ograniczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.”   

 

3) art. 35 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art 35. Wynagrodzenie Towarzystwa   

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem.            

2. Wynagrodzenie za zarządzanie obciąża Aktywa Funduszu i wynosi 0,45 % w skali kwartału kalendarzowego, liczonego jako 90, 91 albo 92 dni (w zależności od rzeczywistej liczby dni w danym kwartale kalendarzowym), od Wartości Aktywów Netto Funduszu obliczonej w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego kwartału kalendarzowego.         

3. Wynagrodzenie Towarzystwa będzie wypłacane ze środków Funduszu w okresach miesięcznych, do piętnastego dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem w każdym miesiącu kwartału kalendarzowego będą wartości obliczone w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego kwartału kalendarzowego. 

4. Wynagrodzenie miesięczne Towarzystwa będzie liczone jako suma wartości obliczonych na każdy dzień w miesiącu stanowiących 1/90, 1/91 albo 1/92 (w zależności od rzeczywistej liczby dni w danym kwartale kalendarzowym) iloczynu stawki 0,45 % i Wartości Aktywów Netto Funduszu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego kwartału kalendarzowego.”    

 

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.              

 

W/w zmiany w statucie TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X