Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 8 grudnia 2014 r.

2014-11-17

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 6 ust. 5 statutu funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Funduszu”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”) na dzień 8 grudnia 2014 r. na godzinę 9:00. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w biurze IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., przy ul. Próżnej 9 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
  3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu serii G, H, I, J, K, L, M, N.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmiany statutu Funduszu.
  8. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Szczegółowy opis podejmowanych uchwał:

1) Uchwała nr 1 - przedmiotem uchwały będzie wyrażenie przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu zgody na przeprowadzenie przez Fundusz kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych;

2) uchwała nr 2 – przedmiotem uchwały będzie wyrażenie przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu zgody na następujące zmiany statutu Funduszu:

a) Art. 22 ust. 6 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

"6. Z zastrzeżeniem zdania następnego, liczba Certyfikatów Inwestycyjnych wykupowanych w każdym kolejnym Dniu Wykupu nie może przekroczyć 15% wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych istniejących w danym Dniu wykupu. Towarzystwo może podjąć decyzję o wykupieniu w danym Dniu Wykupu większej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych niż wynikająca z ograniczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.";

b) Art. 35 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

"Art. 35 Wynagrodzenie Towarzystwa

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem.

2. Wynagrodzenie za zarządzanie obciąża Aktywa Funduszu  i wynosi 0,45% w skali kwartału kalendarzowego, liczonego jako 90, 91 albo 92 dni (w zależności od rzeczywistej liczby dni w danym kwartale kalendarzowym), od Wartości Aktywów Netto Funduszu obliczonej w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego kwartału kalendarzowego.

3. Wynagrodzenie Towarzystwa będzie wypłacane ze środków Funduszu w okresach miesięcznych, do piętnastego dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem w każdym miesiącu kwartału kalendarzowego będą wartości obliczone w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego kwartału kalendarzowego.

4. Wynagrodzenie miesięczne Towarzystwa będzie liczone jako suma wartości obliczonych na każdy dzień w miesiącu stanowiących 1/90, 1/91 albo 1/92 (w zależności od rzeczywistej liczby dni w danym kwartale kalendarzowym)  iloczynu stawki 0,45% i Wartości Aktywów Netto Funduszu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego kwartału kalendarzowego.".

Intencją Towarzystwa jest, aby wskazane powyżej zmiany statutu Funduszu weszły w życie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 17 listopada 2014 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X