Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 1 października 2014 r.

2014-10-01

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o zmianach w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1) art. 22 ust. 4 pkt 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3) prawo do żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.”;     

 

2) art. 22 ust. 5 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) z zastrzeżeniem poniższych punktów, Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 („Dzień Wykupu”)”;    

 

3) art. 22 ust. 5 pkt 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3) Uczestnik Funduszu może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w siedzibie Towarzystwa albo w innym miejscu wskazanym na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, jak również przesłać na adres Towarzystwa najpóźniej na 60 dni przed Dniem Wykupu. Żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Fundusz oraz wskazywać liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione oraz datę Dnia Wykupu. W przypadku żądań wykupu przesyłanych na adres Towarzystwa, podpis Uczestnika powinien zostać poświadczony przez notariusza (pod rygorem nieważności). Żądanie wykupu złożone lub otrzymane przez Towarzystwo po terminie wskazanym powyżej nie jest realizowane”;  

 

4) art. 22 ust. 6 – 9 otrzymują nowe, następujące brzmienie:      

„6. Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych wykupowanych w każdym kolejnym Dniu Wykupu nie może przekroczyć 15% wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych istniejących w danym Dniu Wykupu.       

7. W przypadku gdy łączna realizacja zgłaszanych przez Uczestników żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w danym Dniu Wykupu spowodowałaby przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 6, wykup Certyfikatów zostanie dokonany zgodnie z następującymi zasadami:     

1) liczba Certyfikatów objęta żądaniami wykupu zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do żądania wykupu każdego Uczestnika;        

2) ułamkowe liczby Certyfikatów w wyniku redukcji, o której mowa w pkt 1), będą zaokrąglane w dół, do pełnego Certyfikatu.          

8. W okresie do dnia 31 grudnia 2019 r. Konrad Łapiński, będący osobą imiennie wskazaną w art. 20 ust. 5d, oraz podmioty zależne od Konrada Łapińskiego (w rozumieniu Ustawy) nie są uprawnione do składania żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, z wyłączeniem żądań dotyczących Certyfikatów Inwestycyjnych serii S3.   

9. W przypadku wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii S3, pobierana przez Fundusz opłata manipulacyjna za wykup Certyfikatów wynosi 99,9% kwoty stanowiącej iloczyn liczby wykupowanych Certyfikatów oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny z Dnia Wykupu.”.         

 

5) w art. 22 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu:    

„10. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie internetowej www.ipopema.pl. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 Dni Roboczych od Dnia Wykupu.”.      

 

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.              

 

W/w zmiany w statucie TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X