Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 26 września 2014 r.

2014-09-05

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 6 ust. 5 statutu funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Funduszu”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”) na dzień 26 września 2014 r. na godzinę 10:00 w siedziebie IPOPEMA TFI S.A. przy ul. Próżnej 9 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów,
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów,
  3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności,
  4. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na zmiany statutu Fuduszu,
  5. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.
 

Szczegółowy opis podejmowanych uchwał:

1. Uchwała nr 1 – przedmiotem uchwały będzie wyrażenie przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu zgody na następujace zmiany statutu Funduszu:

 

1) art. 22 ust. 4 pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3) prawo do żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.”;

 

2) art. 22 ust. 5 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1) z zastrzeżeniem poniższych punktów, Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 („Dzień Wykupu”)”;

 

3) art. 22 ust. 5 pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3) Uczestnik Funduszu może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w siedzibie Towarzystwa albo w innym miejscu wskazanym na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, najpóźniej na 60 dni przed Dniem Wykupu. Żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Fundusz oraz wskazywać liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione oraz datę Dnia Wykupu. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie jest realizowane”;

 

4) art. 22 ust. 6 – 9 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„6. Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych wykupowanych w każdym kolejnym Dniu Wykupu nie może przekroczyć 15 % wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych istniejących w danym Dniu wykupu.

7. W przypadku gdy łączna realizacja zgłaszanych przez Uczestników żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w danym Dniu Wykupu spowodowałaby przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 6, wykup Certyfikatów zostanie dokonany zgodnie z następującymi zasadami:

1) liczba Certyfikatów objęta żądaniami wykupu zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do żądania wykupu każdego Uczestnika;

2) ułamkowe liczby Certyfikatów w wyniku redukcji, o której mowa w pkt 1), będą zaokrąglane w dół, do pełnego Certyfikatu.

8. W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. osoby imiennie wskazane w art. 20 ust. 5d oraz podmioty zależne od tych osób (w rozumieniu Ustawy) nie są uprawnione do składania żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.

9.Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie internetowej www.ipopema.pl. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 Dni Roboczych od Dnia Wykupu.”.

 

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 5 września 2014 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X