Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzień 6 grudnia 2013r.

2013-11-14

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie art. 6 ust. 5 statutu funduszu IPOPEMA Global Macro Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 6 grudnia 2013 r. na godzinę 13:00.

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w siedzibie Funduszu przy ul. Próżnej 9 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
 3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisje certyfikatów inwestycyjnych serii J1, J2 i J3.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisje certyfikatów inwestycyjnych serii K1, K2 i K3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisje certyfikatów inwestycyjnych serii L1, L2 i L3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii M1, M2 i M3.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii N1, N2 i N3.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii O1, O2 i O3.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

 

 

Uchwały Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w w/w zakresie zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów uczestników Funduszu. Uczestnik Funduszu wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Każdy certyfikat inwestycyjny Funduszu posiadany przez uczestnika Funduszu daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu.

 

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu są uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów Funduszu zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu dokonywane jest przez uczestnika Funduszu w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (ze wskazanego w formularzu zapisu lub formularzu aktualizacji danych, adresu email uczestnika Funduszu), w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego uczestnika Funduszu przez Towarzystwo, poprzez złożenie dyspozycji blokady certyfikatów inwestycyjnych do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 14 listopada 2013 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X